Print Friendly, PDF & Email

Fejl i kvartalsopkrævningen i Juli 2018

Print Friendly, PDF & Email

Vedr. fejl på juli kvartal regning.

 

Der er ved en fejl blevet opkrævet et kvartal for meget af legeplads bidrag 150kr. beløbet vil blive krediteret den næste kvartals regning 1 oktober 2018, legepladsbidraget er nu betalt færdigt.

 

Vi beklager fejlen – go sommer

 

mvh

Kontoret

Infomøde hos kommunen vedr Kærnehuset

Print Friendly, PDF & Email
Vi har modtaget følgende fra Albertslund Kommune:
 

Hermed en invitation, som I meget gerne må publicere på jeres hjemmeside.

I øvrigt vil der i den næste tid foregå noget kraftig oprydning i Kærnehuset.

Dette er en indledende manøvre ift. istandsættelsen af Kærnehuset – men det er ikke en del af selve istandsættelsen af Kærnehuset.

Selve istandsættelsen kan først træde i kraft efter Kommunalbestyrelsesmøde - som er d. 13 marts.

Invitationen kan ses herunder og hentes her:

Invitation til informationsmøde d. 7 marts - kommune vedr kærnehuset

Kærnehuset - feb 2018

Print Friendly, PDF & Email

 

Kære naboer

 

Der foregår en del debat vedr Kærnehuset og brugen heraf, særligt det forslag Albertslund kommune har i proces omkring brugen af Kærnehuset fylder en del. 

 

Som det også fremgår andre steder, så har Bestyrelsen ikke med denne beslutning at gøre. GP udlejer til Kommunen, og Kommunen bruger bygningen som det passer dem. Kommunen har ikke givet GP nogen “valg” men blot forelagt deres planer.

At opsige en lejekontrakt, er ikke det letteste, og der er desværre også den hage, at GP mister en betydelig størrelse lejeindtægt om året, hvis kærnehuset ikke længere lejes ud.

 

Bestyrelsen har følgende opfattelse af selve mødet: (der har været 1 møde med 3 deltagere fra bestyrelsen)

 

På mødet fortæller kommunen at “Centeret” vil kun være åbent fra 8-16, mandag-fredag.

Centeret er for unge som er på vej ud af misbrug, og som nu følges tæt via dialog og “samtale-terapi”, motion og fælles aktiviteter såsom madlavning, og arbejde med en urtehave.

I tal vil det måske dreje sig om 4-6 unge, der i løbet af en dag kommer og besøger centeret. Disse unge vil sandsynligvis have en sky attitude, og vil i bund og grund helst ikke ses - de er ikke stolte af deres situation.

I Bestyrelsen er der kræfter, der har indgående viden fra kommunalt arbejde med tidligere misbrugere, og kunne derfor pointere, at man synes Kommunens valg om at placere sådan et center i et stort boligkvarter virkede uhensigtsmæssig også ud fra et professionelt synspunkt.

 

Der blev gjort opmærksom på, at der til tider stadig er urolige elementer omkring Kærnehuset og vi nævnte ligeledes at der jo ligger en værtshus/cafe lige ved siden af, og at det måske ikke var den bedste “nabo”.

 

Mødet blev fra bestyrelsens side opfattet som et informationsmøde, og fra Bestyrelsens side gav man udtryk for, at man synes ikke det var et godt valg. Der blev givet input os kommunen lovede så yderligere dialog og tilbagemelding, hvilket til bestyrelsens overraskelse så aldrig er kommet.

 

Det bestyrelsen er enige i er det positive at huset bliver brugt, til et fredeligt formål, og at det derigennem bliver vedligeholdt. Det er trods alt bedre, end at det ligger øde hen. Den arabiske lektieskole fortsætter i huset, og man adskiller dem med en dør til resten af centeret.

 

Bestyrelsen

Brev fra Albertslund kommune:

Print Friendly, PDF & Email
Brev fra Albertslund kommune:
 
Bestyrelsen har modtaget følgende information vedr kærnehuset fra kommunen
 
Albertslund Kommune er i gang med at klargøre Skyttehusene 66 til at en pakistansk forening kan holde lektiecafe i nogle af rummene i bygningen.
Vi forventer at pakistansk forening tager lektiecafeen i bygningen i brug inden for en måneds tid.
Desuden vil en gruppe ældre komme og spise i huset ca. en gang om måneden. Det gjorde de også mens bygningen fungerede som klub.
Vi skal nok holde jer (grundejerforeningen) orienteret, hvis vi har konkrete planer om flere eller andre aktiviteter i bygningen.
 
Dette er hvad Grundejerforeningen ved på nuværende tidspunkt.
 

Lidt nyt fra bestyrelsen - juni 2017

Print Friendly, PDF & Email
Grønne områder: 
Håndteringen og indkøringen af den nye affaldsordning har desværre vist sig at kræve en del ekstra ressourcer, som har haft konsekvenser for den tid vores gårdmænd har kunne prioritere på de grønne områder. Bestyrelsen har på seneste møde besluttet at tildele ekstra økonomi til ekstra hjælp til græsslåning m.m så her igen blir pænt. Derudover bliver der også investeret i en større græsslåmaskine med opsamler på så gårdmændene kan undgå at skulle køre med fejemaskinerne for at feje op på stierne. Samlet skulle dette gerne give ekstra tid tilgængelig på sigt.
 
Der bliver plantet en række træer langs tennisbanerne mod Skyttehusene  og øvrige træer i GP vil henover efteråret blive gennemgået af vores gartner. Vi har en del syge og rådne træer, men det er et større projekt at udskifte disse. Så det laver vores gartner en plan for. 
 
Legepladser
Vi har en legeplads i udkanten af Bispehusene, som bliver revet ned da den er i dårlig stand. Den blir ikke erstattet af en ny, idet der er en stor legeplads i midten af Bispehusene. De legeredskaber som kan genbruges fra den lille legeplads bliver flyttet til den store. 
 
Den nye gynge i Glentehusene får 1 babygynge monteret, som erstatning for den som er blevet ødelagt og området udenom gyngen bliver istandsat med nyt græs, så den også bliver pæn. 
 
Der bliver lavet det årlige serviceeftersyn af legepladserne fra uge 26 og frem. 
 
Bump i Skyttehusene 
Vi har fået klager fra beboere, som er direkte nabo til bumpene og har på baggrund af dette set os nødsaget til at fjerne 2 bump. 
Vi ved godt, at andre er uenige i denne beslutning, men vi skal huske på, at vi ikke har fået tilladelse til opsætningen. 
 
Uroen i Skyttehusene
Vi har taget kontakt til kommunen og SSP for at få hjælp til at løse dette problem. 
Indtil da må vi opfordre alle til at ringe til politiet hver gang, der er ballade. 
 
******Opdatering vedr kontakt til kommunen mv.***** (opdateret 15/6-2017)
Dina har talt med en medarbejder fra Den kriminal præventive enhed i dag og han vil gøre følgende :

- Bede politiet have fokus på Godthåbsparken - vi har åbenbart igen fået 2 lokal betjente.
- Kontakte natteravnene for at høre om de kan hjælpe os.
- Snakke med rådhus vagten om at holde ekstra øje med video overvågningen ved Kærnehuset ( som de sidste 2 uger ikke har vist noget usædvanligt).

Hvad skal VI som beboere i grundejerforeningen så gøre:

- Huske at hverken os, et vagtværn eller politi kan smide folk væk fra deres boligområde medmindre de gør noget ulovligt. De/vi kan bede dem dæmpe sig, men ikke sende dem væk.
- Huske at vi alle skal være her således, at der skal være plads til liv og glade børn og voksne. Men vi skal tage hensyn til hinanden og opføre os ordentligt. Og ikke larme til langt ud på natten.

Når/hvis der er larm og ballade efter kl 22 har de bedt os ringe til vagten på rådhuset eller til politiet. Hvis de skal tage det seriøst er det vigtigt at være super konkrete i hvad problemet er og hvor og hvor mange personer, der reelt er tale om. Og huske at det ikke nødvendigvis altid er de samme personer.

Dialog skal og må være vejen frem og hvis vi alle øver os i at være rummelige og tale og skrive pænt til hinanden, så er vi et skridt den rigtige vej.

Men vi må virkelig stå sammen og hjælpe hinanden. Det er ikke en opgave, som kan eller skal løses af nogen alene.

Forslag til løsninger, ris og ros bedes sendes til kontoret.

 
Svømmebadet
Efter det første kontrolbesøg af myndighederne er vores svømmebad blevet opgraderet, det svarer til en elite smiley, pga den gode badevandskvalitet. Det gør at vi kun vil have ét kontrolbesøg årligt. For at opretholde den gode badevandskvalitet er det afgørende at både voksne og børn er opmærksomme på at vaske sig med sæbe og vand inden de går i vandet, samt at følge livreddernes instruktioner omkring ophold i de forskellige basiner. Det ville være super ærgeligt at ødelægge vores nye fine status.
 
Tennisbanerne
Fremadrettet vil fod-tennis (med fodbold) blive accepteret på den tennisbane der ligger længst væk fra svømmebadet. Det skyldes den lave belægningsprocent, at vi tillader dette, samt at det er et stort ønske hos børn og unge at dyrke denne sport. Vi arbejder på en bedre skiltning på tennisbanerne og derudover på en løsning omkring udlejning af tennis ketchere.
 
Renovation
Der vil løbende komme særskilte nyheder om den nye renovationsordning efterhånden som den bliver rullet ud til hele grundejerforeningen. Så hold øje med dette.
 
Det var lige en kort melding på status på aktuelle områder her inden sommeren
 
mvh
Bestyrelsen

Marts 2017 nyt fra legepladser, grønne områder og festudvalg

Print Friendly, PDF & Email

Legepladser:

Vi har fået etableret et nyt gyngestativ med 6 gynger på den tidligere naturlegeplads i Glentehusene. Der mangler lidt vedligeholdelse af det grønne areal udenom – det forventes at blive gjort i løbet af foråret.

Vi har en del legepladser rundt om i GP hvor der er sandkasser. Det er vores opfattelse at rigtig mange af disse ikke benyttes af børn, men tværtimod mest som kattebakke.  I vil derfor opleve, at der ikke kommer nyt sand i mange af disse til foråret, da vi ikke vil bruge penge og ressourcer på at fylde nyt sand i hvert år, når de alligevel ikke benyttes.

Bor du i nærheden af en legeplads med en sandkasse, som du enten ved bliver brugt eller ikke bliver brugt, hører vi gerne fra dig. Og med brugt mener vi af børn.

Grønne områder:

Vi har pr. 20. marts 2017 ansat en uddannet anlægsgartner, som vedtaget på sidste års generalforsamling. Tag godt imod Stuart.

Vi vil arbejde henimod at få genoprettet vores grønne områder flere steder således at døde buske/træer og lign. Bliver erstattet af nye eller fjernet helt. Som udgangspunkt kan vi oplyse, at vi ikke fælder træer i GP medmindre de er til fare for personer/bygninger eller er syge. Vi fælder ikke træer, fordi nogle synes de er grimme eller fordi de er tilholdssted for fugle.

Beskæringen af vores grønne buske/træer vil fremover blive prioriteret højere med henblik på et pænere resultat. Det er ligeledes planen, at Stuart skal lave et årshjul, så det bliver mere synligt for os alle hvordan vores grønne områder bliver passet.

Det er en kæmpe stor opgave vi står foran og det kommer til at tage lang tid, før vi nærmer os det resultat, som vi sigter efter. Vi håber på jeres forståelse for dette.

Det er altid tilladt at hjælpe til med at fjerne affald, ukrudt og i det hele taget holde området rundt om sin egen matrikel pæn.

Bump i Skyttehusene

Som et forsøg betalte vi i grundejerforeningen selv for nogle vejbump i Skyttehusene, som blev monteret i slutningen af 2015.

Vi har valgt at opsætte disse uden tilladelse fra kommunen, som et forsøg. Vi vil gerne evaluere på dette efter mere end 1 vinter med sne og frost for bla. At teste holdbarheden af disse bump. Det er vores opfattelse indtil nu, at der både er fordele og ulemper ved disse bump.

Det er kommunens vej og det er derfor nødvendigt at søge om tilladelse til at opsætte bump. Det er ikke billigt at opsætte disse, så før vi har evalueret mere på effekten og holdbarheden, vil vi ikke begynde at opsætte bump andre steder i bebyggelsen eller søge om tilladelse til at dem i Skyttehusene kan forblive.

Skulle det blive aktuelt med en permanent løsning i flere områder af bebyggelsen, mener vi, at det er en beslutning, som skal godkendes på en generalforsamling.

Festudvalg:

Vi vil gerne nedsætte et festudvalg her i Godthåbsparken, som kan sørge for at arrangere fastelavn, Sankt Hans og andre sociale arrangementer. Det er vores ønske at vi får noget mere socialt samvær i foreningen og for at kunne gøre dette, har vi brug for nogle frivillige, som vil være med til at arrangere dette.

Er det noget for dig, så send en mail til kontoret Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den. inden udgangen af april 2017. Så vil vi sørge for at arrangere det første fællesmøde. 

Side 1 ud af 2