Indkaldelse til Generalforsamling
i Grundejerforeningen Godthåbsparken

Mandag den 30. marts 2009 kl.19.00
i festsalen på VUC-VEST, Gymnasievej 10, 2620 Albertslund
(samme sted som vi plejer at holde fastelavnsfest).

 

Dagsorden:

  1. Valg af dirigent.

  2. Bestyrelsens beretning om det forløbne år.

  3. Aflæggelse af revideret regnskab til godkendelse.

  4. Rettidige indkomne forslags.

4a. Vedligeholdelsesbidrag.
Vedligeholdelsesbidraget forøges med kr. 150 pr. kvartal.

Begrundelse: Som meddelt i GP-beboerNYT december 2008 (klik på link) “For at afslutte lånene til parkeringspladserne vil bestyrelsen foreslå, at (parkeringsfonden) vedligeholdelsesbidraget forhøjes med kr. 150. Forhøjelsen sker først når opkrævningen til de nye vandrør er afsluttet”.
Forslagsstiller: Bestyrelsen

4b. Antennemast.
Generalforsamlingen skal beslutte om der skal sættes en antennemast op ved Tranehusene på foreningens matrikeinr.

Begrundelse: Grundejerforeningen har fået tilbud om opsætning af antennemast. Tilbudet giver grundejerforeningen et årligt beløb på kr. 40.000 stigende med 3% pr. år. Årsagen til, at foreslå punktet optaget er, at vi ikke ønsker at stå i samme situation som Topperne, hvor bestyrelsen i 2007 sagde nej til en mast, der derefter blev placeret lige over for Topperne . Dette medførte at andre fik pengene og Topperne fik udsigten til antennen.

Mandag den 18. august 2008 blev Tranehusene og Rypehusene indkaldt til høring angående tilbuddet og antennemastens placering. Materiale blev uddelt og efter mødet gennemgik de fremmødte placeringsstedet og så på alternative placeringsmuligheder. Firmaet Lindeneg Aps ved Jonas Nielsen har efterfølgende på Telias og grundejerforeningens vegne set på alternativerne og er kommet frem til en endelig placering, hvor masten står bag træer i forhold til Tranehusene. Teknikrummet omkranses af buske, så det ikke er synligt.

Dersom Godthåbsparken skal være dækket m.h.t. den nye 3G teknologi er optimale senderplaceringer i området henholdsvis Tranehusene og Roholmparken nødvendige. Vi skal kun forholde os til Tranehusene, da Roholmparken ligger på kommunes matrikelnr. Forslagsstiller: Bestyrelsen.

Bilag til punkt 4b – 4 billeder, 3 kort og følgebrev med begrundelse for placering af mobilmast ved Tranehusene
(udsendes også sammen med GP-beboerNYT i uge 13)

*********   Ud over disse bilag er der fremkommet supplerende bilag klik på link************

  
  

med antenneløsning i Tranehusene

 I øvrigt henvises til www.mastedatabasen.dk , som administreres af IT- & Telestyrelsen. På mastedatabasen kan man se alle eksisterende og planlagte sendeanlæg i Danmark.
 
Mastedatabasen er endnu ikke opdateret med de ønskede antennepositioner ved Tranehusene og Roholmsparken, men som det fremgår af ovenstående kort fra mastedatabasen, så er der en del sendeanlæg i området, men ingen i umiddelbar nærhed af Godhåbsparken

– – – – – – – – – – – –

Vedr. SH03424 – Telias anmodning om etablering af rørmast ved Tranehusene, 2620 Albertslund, matr.nr.9cq, Herstedvester By, Herstedvester

Kære Nils Jensen

I forlængelse af telefonsamtale i sidste uge, fremsendes hermed lidt general information om mobilsendeanlæg samt en kort beskrivelse af:

1) behovet for at etablere en mobilmast ved Tranehusene

2) konsekvenserne ved et afslag om at etablere mast ved Tranehusene

General information om mobiludbygningen:

Den nye 3G-teknologi på mobiltelefonmarkedet og den almindelige vækst i brugen af trådløs telekommunikation har medført, at der er behov for at etablere et stadigt mere fintmasket net af antennemaster og andet synligt mobilsendeudstyr.

Mobilantenner skal af radiotekniske årsager placeres højt og frit, da omkringliggende bygninger, bevoksninger og terræn spiller en stor rolle for, hvordan mobilsignalerne udbredes. Derfor skal et antennesystem helst anbringes i en vis afstand over omkringliggende bygninger og høje træer, så disse ikke skygger for signalerne og dermed forringer eller hindrer mobildækningen

Hver antenne har en begrænset geografisk dækning, og derfor skal de placeres, hvor folk bruger deres telefoner. Det vil sige der, hvor folk opholder og bevæger sig. Afhængig af trafikmængden der går igennem antennerne samt antallet af brugere der benytter systemet samtidigt, så vil et 3G-mobilsendeanlæg kun kunne dække et geografisk område på ca. 500 meter.

1) Behovet for at etablere en mobilmast ved Tranehusene:

Master og antennesystemer kan udføres på flere forskellige måder. I byområder bliver mobilantenner typisk monteret på et bærerør, der fastgøres på taget af en etageejendom eller også bliver antennerne monteret direkte på en skorsten eller på facaderne.

Teleselskaberne anvender naturligvis altid egnede, høje bygninger for at minimere antallet af master i det åbne landskab, men i områder såsom Godhåbsparken – hvor der ikke er nogle egnede, høje bygninger, skorstene eller lignende i nærheden at montere antennerne på – er der behov for at etablere en mast, så antennerne kan komme op i den nødvendige højde i ca. 18m-36m.

Både Telia og Sonofon ønsker at etablere et sendeanlæg på masten ved Tranehusene og da minimumshøjden er 18m (pga. træer, terræn mv.) og da hver teleoperatør skal bruge ca. 1,5-2m på masten til etablering af mobilsendeudstyr, er det som minimum nødvendigt at etablere en mast på 21m.

De optimale sendeplaceringer i området er ved henholsvis Tranehusene og Roholmsparken og begge de ansøgte master er nødvendige for at teleoperatørerne kan give en tilfredsstillende 3G-mobildækning til hele Godhåbsparken.

Højden på masterne varierer bl.a. efter hvor mange operatører der er interesseret i at benytte masterne, hvor tæt masterne placeres på bebyggelse samt højden på omkringliggende træer, som kan “skygge” for sendesignalerne.

2) konsekvenserne ved et afslag om at etablere mast ved Tranehusene:

Det nuværende mobilsystem, som de fleste danskere stadig benytter, kaldes for GSM-systemet. Dette system vil med al sandsynlig blive udfaset med tiden af de nye 3G-mobilnet, som skal give de danske mobilbrugere adgang til det nye højhastigheds, mobile bredbåndsnet via deres mobiltelefoner og computere.

Teleselskabernes kunder kommer langsomt og glidende over på det nye 3G-mobilnet og endnu længere ude i fremtiden vil det nuværende GSM-mobilnet måske blive lukket helt ned – ganske som det i sin tid skete med NMT-mobilnettet. Sendemasterne ved Tranehusene og Roholmsparken er derfor meget vigtige i forhold til den fremtidige mobildækning i området.

Desuden er et nyt mobilnet nødvendigt for at have kapacitet nok, da danskerne i stigende grad bruger mobiltelefonerne til datatrafik og udveksling af billeder.

Teleselskaberne er forpligtet af statens udbudsbetingelser til at dække Danmark med 3G-mobiltelefoni. Et afslag fra Godhåbsparken om at etablere mobilmasten ved Tranehusene vil betyde, at teleselskaberne skal forsøge at finde en ny masteplacering så tæt på Tranehusene som overhovedet muligt, for at opnå den nødvendige 3G-mobildækning.

Dersom der ikke findes andre placeringsmuligheder i området vil det medføre, at Godhåbsparken uden antenner ikke kan få forbindelse til mobiltelefonerne til det nye mobilnet.

Skulle der være uafklarede forhold eller spørgsmål til ovenstående, står jeg naturligvis til rådighed.

Med venlig hilsen

Lindeneg ApS

Jonas Nielsen


5. Fastsættelse af honorarer

6. Fremlæggelse af budget, fastsættelse af kontingent.

7. Valg af kasserer for 2 år. På valg er: Sven Erik Kirchhoff, Fiskerhusene 94.  

8. Valg af 3 bestyrelsesmedlemmer. På valg er Rudi Tobisch, Tranehusene 36, Christian Heick, Fasanhusene 59 og Mikkel Skovby Jensen, Fiskerhusene 85.

9. Valg af 2 suppleanter. På valg er: Malene Pehrson, Skyttehusene 41 og Lone Mikkelsen, Rytterhusene 76.

10. Valg af 2 revisorer. På valg er: Torben Gamst Fiskerhusene 44, Benno Jørgensen Tranehusene 58.

11. Valg af 2 revisorsuppleanter. På valg er: Leif Andresen Fiskerhusene 87, Gitte Jørgensen Rytterhusene 51.

12.Eventuelt. Under dette punkt kan der ikke sættes forslag til afstemning.

med venlig hilsen

Bestyrelsen

NB: Generelt:

Fuldmagter til generalforsamlingen: Hver mødende kan kun have en fuldmagt med, og den skal – være generel. Dvs. der må ikke stå hvad der skal stemmes, og den skal gælde til alle punkter på dagsordenen. Se vedtægterne §.11 stk. 1.

Restancer til grundejerforeningen skal være betalt for at kunne deltage i generalforsamlingen. Kvittering kan medbringes. Restance kan betales ved indgangen til generalforsamlingen. Se vedtægterne §.5 stk. 6.

Generalforsamling 30.3.2009