Indkaldelse til Generalforsamling
i Grundejerforeningen Godthåbsparken

Den 5. marts 2007

Mandag den 31. marts 2008 kl.19.00
I fællesrummet på Teglmoseskolen
( indgang ved Roholmskolen – Trippendalsvej )

Dagsorden:
1. Valg af dirigent
2. Bestyrelsens beretning om det forløbne år
3. Aflæggelse af revideret regnskab til godkendelse
4. Rettidige indkomne forslag

4a. Der nedsættes et udvalg af kyndige beboere på TV-netområdet. Udvalget skal undersøge hvilke TV-netudbydere, der er mest interessante for Godthåbsparken. Begrundelse: Der er ingen i bestyrelsen, der er kompetente på området, og vi kan opsige kontrakten med TDC-kabelnet / You See.
Forslagsstiller:
Bestyrelsen
 
4b. Poser, der afleveres på storskraldspladsen, skal være gennemsigtige, som dem vi bruger til indsamling af dagrenovation. Begrundelse: Alt for meget affald afleveres usorteret i kompri-matorcontaineren, og kommunen har også i deres affaldsplan, der er sendt til høring, meddelt, at poser, der afleveres på container-pladser, skal være gennemsigtige.
Forslagsstiller:
Bestyrelsen.

4c Ændrig af vedtægternes §14
§14 Der udarbejdes et referat af generalforsamlingens forhand-linger og beslutninger, der underskrives af dirigenten, formanden og sekretæren senest 3 uger efter generalforsamlingen. Ændres til:
Ny §14
§14 Der udarbejdes et referat af generalforsamlingens beslutninger, der underskrives af dirigenten, formanden og sekretæren senest 3 uger efter generalforsamlingen
Foreslagsstiller:
Nils Jensen
Formand

4d. Jeg foreslår, at der igangsættes en undersøgelse over tilstanden på foreningens kloakker under husene. Begrundelse: Til oplysning, så er de kloakker der er lagt i sin tid, udført i polske paprør – fab. navn Key-rør – Utætte kloakker kan medføre, at der føres jord og grus materiale væk fra under vores kældergulve. Det er ikke sikkert at forsikringen fortsætter med at betale for skjulte rør skader. Uden en alm. vedligeholdelse. Økonomi: Fotografering af kloakken med TV, overslagspris 12.000kr incl. moms pr. husblok.
Forslagsstiller:
Rudi Tobisch – Tranehusene 36

4e. Entreprisegrænse
Jeg foreslår, at foreningen – bestyrelsen – tager stilling til, hvor grænsen imellem foreningens kloaker under gulv og beboernes faldrørs installationer mødes. Begrundelse: Jeg kan se en forbind-else med en renovering i afsnit 3 – dem med de store altaner -, at der kan spares en tilslutning væk i gulvet, det er nok med et 110 mm. afløb i kælderen til venstre og gulvafløbet, køkkenafløbet føres under loft og tilsluttes den store 110 mm, det samme gælder vaskemaskiner og diverse andre afløb.
Forslagsstiller:
Rudi Tobisch Tranehusene 36
4f. Drift- og vedligeholdelsesplaner
Jeg forslår, at der etableres en 10 eller 16 års drift og vedlige-holdelsesplan over foreningen f.eks. indkøb, drift. Planerne udføres som i VA(udlejningsboliger Galgebakken). Denne udsendes til alle beboere, sammen med indkaldelsen til forslag til den ordinære generalforsamling. Begrundelse: Grunden hertil, at det er vigtigt at beboerne får indsigt i hvad der rør sig i foreningen, samt kan se hvornår der er afsat penge til f.eks. nye lgepladser, fliser – der er snart 18 år gamle i Tranehusene –  
Forslagsstiller:
Rudi Tobisch Tranehusene 36

4g Der ønskes belysning på legeplads ved Tranehusene 23. Forslagsstiller:
Anette Pang Tranehusene 19 og Katja Binau Bendtsen Tranehusene 15

4h. Det pålægges bestyrelsen at overholde vedtægterne § 14 der siger: Der udarbejdes et referat af generalforsamlingens forhandlinger og beslutninger, der underskrives af dirigenten, formanden og sekretæren senest 3 uger efter generalforsamlingen. Forslagsstiller: Kay Herting Tranehusene 31

4i. Det pålægges bestyrelsen at sørge for fliselægning af hovedstien mellem Rypehusene og Tranehusene samt at genetablere beplantningen på og langs stien. Dette arbejde skal udføres inden 1.10.2008.
Forslagsstiller: Kay Herting Tranehusene 31 m.fl..

4j. Det pålægges bestyrelsen at vedligeholde fællesarealerne – herunder stier og legepladser – så de er præsentable og fremtræder i velholdt og brugbar stand. Eksempel legeplads 5 i Rype-/Tranehusene ( se vedhæftede billeder – vises på generalforsam-lingen ), som skal være renoveret inden 1.5.2008.
Forslagsstiller: Kay Herting Tranehusene 31 m.fl.

4k. Det pålægges bestyrelsen at nedsætte et udvalg til kritisk gennemgang og redigering af foreningens vedtægter. Bestyrelsen skal opfordre alle medlemmer til at indsende forslag og melde sig til udvalget. Alle indsendte forslag skal behandles i udvalget. Udvalget skal inden den 1.10.2008 fremlægge forslag til nye ved-tægter, hvorefter der indkaldes til ekstraordinær generalforsamling, hvor de redigerede vedtægter sættes til afstemning. Grundejer-foreningen stiller nødvendig juridisk assistance til rådighed for udvalget.
Forslagsstiller:
Annette Pang Tranehusene 19 m.fl.

4l. Generalforsamlingen pålægger grundejerforeningens bestyrelse at foranledige genbrugspladsen åbnet mindst en hverdagsaften månedligt i perioden april til oktober. Motivering: Der er efter-hånden mange beboere – mig selv inklusiv – der i sommerperioden tilbringer weekenden i sommerhus og lign. Med den nuværende åbningstid har vi ingen mulighed for at benytte genbrugspladsen. Hertil kommer desuden, at der fortsat er mennesker, der arbejder lørdag.
Forslagsstiller:
Jan Sørensen Falkehusene 20

4m. Skal grundejerforeningen tegne en forsikring der dækker de skader, der påføres grundejerforeningens medlemmers ejendomme, nemlig skader der opstår i forbindelse med reparationer på medlemmernes huse i forbindelse med et arbejde, der er sat i værk af grundejerforeningen og udført af grundejerforeningens håndværkere? Begrundelse: Bestyrelsen ville ikke dække en skade i forbindelse en udskiftning af koldvandsrørerne i vores hus.
Forslagsstillere:
Grit Pinstrup og Claus Bøgevig
Glentehusene 36

5. Fastsættelse af honorarer
6. Fremlæggelse af budget, fastsættelse af kontingent
7. Valg af formand for 2 år. På valg er: Nils Jensen Rytterhusene 25
8. Valg af 2 bestyrelsesmedlemmer. På valg er. Allan Kreutzfeldt ( fraflyttet grundejerforeningen ), Stephen Seidelin Fiskerhusene 65
9. Valg af 2 suppleanter. På valg er: Malene Pehrson  Skyttehusene 41; Lone Mikkelsen Rytterhusene 76
10. Valg af 2 revisorer. På valg er: Torben Gamst Fiskerhusene 44; Benno Jørgensen Tranehusene 58
11. Valg af 2 revisorsuppleanter. På valg er: Leif Andresen Fiskerhusene 87; Gitte Jørgensen Rytterhusene 51
12. Eventuelt. Under dette punkt kan der ikke sættes forslag til afstemning.,

Venlig hilsen  Bestyrelsen

NB! Generelt:
Fuldmagter til generalforsamlingen: Hver mødende kan kun have én fuldmagt med, og den skal være generel. Dvs. der må ikke stå hvad der skal stemmes, og den skal gælde til alle punkter på dagsordenen. Se vedtægterne §11 stk. 1.

Restancer til grundejerforeningen skal være betalt for at kunne deltage i generalforsamlingen. Kvittering kan medbringes. Restance kan betales ved indgangen til generalforsamlingen. Se vedtægterne §5 stk. 6.

Indkaldelse til generalfors. 31.03.08