Beslutningsreferat af generalforsamling
i Grundejerforeningen Godthåbsparken d. 31.03.08

65 parceller repræsenteret, heraf 5 ved fuldmagt

Dagsorden:

1. Valg af dirigent. Steffen Wanscher blev valgt som dirigent. Generalforsamlingen er lovlig og beslutningsdygtig.

2. Bestyrelsens beretning om det forløbne år. Årsberetningen blev taget til efterretning

3. Aflæggelse af revideret regnskab til godkendelse. Regnskabet er vedtaget med stor majoritet

4. Rettidige indkomne forslag:

4a. Der nedsættes et udvalg af kyndige beboere på TV-netområdet. Udvalget skal undersøge hvilke TV-netudbydere, der er mest interessante for Godthåbsparken. Begrundelse: Der er ingen i bestyrelsen, der er kompetente på området, og vi kan opsige kontrakten med TDC-kabelnet / You See.
Forslagsstiller: Bestyrelsen.
Vedtaget med stor majoritet
 
4b. Poser, der afleveres på storskraldspladsen, skal være gennemsigtige, som dem vi bruger til indsamling af dagrenovation. Begrundelse: Alt for meget affald afleveres usorteret i comprimatorcontaineren, og kommunen har også i deres affaldsplan, der er sendt til høring, meddelt, at poser, der afleveres på containerpladser, skal være gennemsigtige. Forslagsstiller: Bestyrelsen.
Vedtaget med stor majoritet

4c. Ændrig af vedtægternes §14
§14 Der udarbejdes et referat af generalforsamlingens forhandlinger og beslutninger, der underskrives af dirigenten, formanden og sekretæren senest 3 uger efter generalforsamlingen. Ændres til:
Ny §14
§14 Der udarbejdes et referat af generalforsamlingens beslutninger, der underskrives af dirigenten, formanden og sekretæren senest 3 uger efter generalforsamlingen
Foreslagsstiller: Nils Jensen, Formand.
Vedtægtsændring blev godkendt, at arbejde videre med, med mere end ¾ dels stemmer

4d. Jeg foreslår, at der igangsættes en undersøgelse over tilstanden på foreningens kloakker under husene. Begrundelse: Til oplysning, så er de kloakker der er lagt i sin tid, udført i polske paprør – fab. Navn Key-rør . Utætte kloakker kan medføre, at der føres jord og grusmateriale væk fra under vores kældergulve. Det er ikke sikkert at
forsikringen fortsætter med at betale for skjulte rør skader. Uden en alm. Vedligeholdelse. Økonomi: Fotografering af kloakken med TV, overslagspris 12.000 kr. incl. moms pr. husblok.
Forslagsstiller: Rudi Tobisch, Tranehusene 36.
Forslaget er faldet med stor majoritet

4e. Entreprisegrænse
Jeg foreslår, at foreningen – bestyrelsen – tager stilling til, hvor grænsen imellem foreningens kloaker under gulv og beboernes faldrørs installationer mødes. Begrundelse: Jeg kan se en forbindelse med en renovering i afsnit 3 – dem med de store altaner -, at der kan spares en tilslutning væk i gulvet, det er nok med et 110mm. afløb i kælderen til venstre og gulvafløbet, køkkenafløbet føres under loft og tilsluttes den store 110 mm, det samme gælder vaskemaskiner og diverse andre afløb. Forslagsstiller: Rudi Tobisch Tranehusene 36.
Bestyrelsen skal afklare spørgsmålet internt

4f. Drift- og vedligeholdelsesplaner
Jeg forslår, at der etableres en 10 eller 16 års drift og vedligeholdelsesplan over foreningen f.eks. indkøb, drift. Planerne udføres som i VA(udlejningsboliger Galgebakken). Denne udsendes til alle beboere, sammen med indkaldelsen til forslag til den ordinære generalforsamling. Begrundelse: Grunden hertil, at det er vigtigt at beboerne får indsigt i hvad der rør sig i foreningen, samt kan se hvornår der er afsat penge til f.eks. nye lgepladser, fliser – der er snart 18 år gamle i Tranehusene –  
Forslagsstiller: Rudi Tobisch Tranehusene 36
Forslaget er faldet med stor majoritet

4g. Der ønskes belysning på legeplads ved Tranehusene 23. Forslagsstiller: Anette Pang Tranehusene 19 og Katja Binau Bendtsen Tranehusene 15
36 stemte for forslaget. 49 stemte imod forslaget.
Forslaget er faldet

4h. Det pålægges bestyrelsen at overholde vedtægterne  14 der siger: Der udarbejdes et referat af generalforsamlingens forhandlinger og beslutninger, der underskrives af dirigenten, formanden og sekretæren senest 4 uger efter generalforsamlingen.
Forslagsstiller: Kay Herting, Tranehusene 31.
Forslaget er vedtaget med alle de afgivne stemmer

4i. Det pålægges bestyrelsen at sørge for fliselægning af hovedstien mellem Rypehusene og Tranehusene samt at genetablere beplantningen på og langs stien. Dette arbejde skal udføres inden 1.10.2008. Forslagsstiller: Kay Herting Tranehusene 31 m.fl.
Forslaget er faldet med stor majoritet

4j. Det pålægges bestyrelsen at vedligeholde fællesarealerne – herunder stier og legepladser – så de er præsentable og fremtræder i velholdt og brugbar stand. Eksempel legeplads 5 i Rype-/Tranehusene ( se vedhæftede billeder, som vises på generalforsamlingen), som skal være renoveret inden 1.5.2008. Forslagsstiller: Kay Herting Tranehusene 31 m.fl.
Forslaget er faldet med stor majoritet

4k. Det pålægges bestyrelsen at nedsætte et udvalg til kritisk gennemgang og redigering af foreningens vedtægter. Bestyrelsen skal opfordre alle medlemmer til at indsende forslag og melde sig til udvalget. Alle indsendte forslag skal behandles i udvalget. Udvalget skal inden den 1.10.2008 fremlægge forslag til ny vedtægter, hvorefter der indkaldes til ekstraordinær generalforsamling, hvor de redigerede vedtægter sættes til afstemning. Grundejerforeningen stiller nødvendig juridisk assistance til rådighed for udvalget.
Forslagsstiller: Annette Pang Tranehusene 19 m.fl.
Forslaget er faldet med stor majoritet

4l. Generalforsamlingen pålægger grundejerforeningens bestyrelse at foranledige genbrugspladsen åbnet mindst en hverdagsaften månedligt i perioden april til oktober. Motivering: Der er efterhånden mange beboere – mig selv inklusiv – der i sommerperioden tilbringer weekenden i sommerhus og lign. Med den nuværende åbningstid har vi ingen mulighed for at benytte genbrugspladsen. Hertil kommer desuden, at der fortsat er mennesker, der arbejder lørdag.
Forslagsstiller: Jan Sørensen Falkehusene 20
Forslaget er faldet med stor majoritet

4m. Skal grundejerforeningen tegne en forsikring der dækker de skader, der påføres grundejerforeningens medlemmers ejendomme, nemlig skader der opstår i forbindelse med reparationer på medlemmernes huse i forbindelse med et arbejde, der er sat i værk af grundejerforeningen og udført af grundejerforeningens håndværkere? Begrundelse: Bestyrelsen ville ikke dække en skade i forbindelse en udskiftning af koldvandsrørernei vores hus. Forslagsstillere: Grit Pinstrup & Claus Bøgevig, Glentehusene 26
Forslaget er faldet med stor majoritet

5. Fastsættelse af honorarer. Pristalsreguleret. Dvs. 41,43 kr. pr. md.
 Forslaget blev vedtaget.

6. Fremlæggelse af budget, fastsættelse af kontingent. Uændret kontingent som pristalsreguleres.
 Accepteret af forsamlingen.

7. Valg af formand for 2 år. På valg er: Nils Jensen Rytterhusene 25. Nils Jensen er valgt.

8. Valg af 2 bestyrelsesmedlemmer. På valg er. Allan Kreutzfeldt ( fraflyttet grundejerforeningen ), Stephen Seidelin Fiskerhusene 65. Jens Olsen, Bispe 42 og Stephen Seidelin, Fisker 65 er valgt som nye bestyrelsesmedlemmer.

9. Valg af 2 suppleanter. På valg er: Malene Pehrson  Skyttehusene 41; Lone Mikkelsen Rytterhusene 76.
 Begge er genvalgt som suppleanter til bestyrelsen

10. Valg af 2 revisorer. På valg er: Torben Gamst Fiskerhusene 44; Benno Jørgensen Tranehusene 58.
 Er genvalgt til interne revisorer.

11. Valg af 2 revisorsuppleanter. På valg er: Leif Andresen Fiskerhusene 87; Gitte Jørgensen Rytterhusene 51.
 Er genvalgt til interne revisorsuppleanter.

12. Eventuelt. Under dette punkt kan der ikke sættes forslag til afstemning. Tak for en god debat.

Dirigent: Steffen Wanscher

Formand: Nils Jensen

Sekretær: Birte Petersen

ref. generalfors. 31.03.08