Generelt.
2008 var året, der viste det største overskud på renovationssiden siden indførelsen og beslutningen i 1989 om selv at stå for indsamling og sortering af affald.

Når man tænker tilbage på alle de følelser, der kom til udtryk omkring beslutningen i 1989 vedr. overtagelsen og udbygningen af storskraldspladsen og materialegårdene i Skyttehusene og Rypehusene, må vi konstatere, at det i hvert fald på den økonomiske side var kampen værd.

Det var endvidere året, hvor parkeringspladserne blev færdiggjorte i hele bebyggelsen – nu mangler kun få sideparkeringspladser.

Det var også året, hvor udskiftningen af koldtvandsrørene blev afsluttet.

Bestyrelsen konstituerede sig med Christian Heick som næstformand og Marlene Pehrson som sekretær.

Bebyggelsen fik 2 nye legepladser, og en græsslåmaskine blev indkøbt, idet vi besluttede selv at passe de grønne områder.

På generalforsamlingen besluttedes, at affaldsposer, der afleveres på storskraldspladsen, skal være gennemsigtige, hvilket gælder fra februar 2009.

Endvidere blev det besluttet at nedsætte et udvalg, der skulle undersøge, hvilke TV-netudbydere, der er interessante for Godthåbsparken. Udvalget har afholdt flere møder, men er endnu ikke færdig med arbejdet.

Desværre var det også året, hvor det store fælles nytårsfyrværkeri ikke blev afholdt p. g. a. problemer med hærværk året før. Fyrværkeriforeningen har dog meddelt, at dersom vi sørger for sikkerheden, bliver der igen afholdt nytårsfyrværkeri.

Efter få måneders ansættelse måtte Lene Munch på grund af sygdom desværre fratræde sin stilling som kontordame i foreningen. Birte Pedersen, der gennem 8 år, før Lenes ansættelse, havde passet kontoret trådte til og hjalp os frem til juni måned, hvor Gerd Ny og Kjeld Christensen tiltrådte, og som ægtepar deler kontoropgaverne.

Parkeringspladser.
Parkeringspladserne er nu færdigetableret i Skriver- og Bispehusene. I Skriverhusene blev der etableret bump, ekstra lysstander og opstribning til skråparkering på bagerste plads. Endvidere blev der såvel i Skriver- som Bispehusene etableret parkeringsbede. I Bispehusene blev der udskiftet SF-sten på stierne ud mod parkeringspladsen.

Der er stadigvæk mangler m. h. t. de parkeringspladser, der blev lavet i 2007, og vi har holdt ca. kr. 700.000 tilbage som først bliver betalt, når entreprenøren har udbedret manglerne.

Kloak- og regnvandsledningerne.
Desværre viste det sig, at der var store problemer med kloak- og regnvandsledningerne i såvel Skriver- som Bispehusene. Dette medførte et større gravearbejde og flytning samt udskiftning af kloakdæksler og rør.

Koldtvandsrør.
Alle koldtvandsrørene i bebyggelsen er nu udskiftet, og arbejdet er færdiggjort. Der har kun været få problemer i forbindelse med rørlægningen, og næsten alle har gjort det nemt for Søren og bestyrelsen. Vi glæder os til at Søren nu kan få en almindelig arbejdstid.

Grønne områder.
Som meddelt sidste år overtog de ansatte græsslåningen af områderne fra 2008, hvilket medførte indkøb af en ny græsslåmaskine. Til nybeplantning og fældning af større træer blev der brugt fremmed entreprenør, ligeledes bliver enkelte bedområder og beskæringsopgaver varetaget af fremmed leverandør. Der er plantet nye træer i parkeringsbedene ved Bispehusene samt nye træer ved Teglmosevej som erstatning for de fældede Birketræer.
2 store træer i Jægerhusene og Rytterhusene blev fældet, da rødderne ødelagde de tilstødende haver og skure. Ved Fiskerhusene 1 – 15 blev 2 store poppeltræer ligeledes fældet.

Legepladser.
I Falkehusene og Fiskerhusene blev der etableret 2 nye legepladser, der efter aftale med beboerne ved legepladserne er delvis finansieret ved reklamer. Vi har nu 9 nyere legepladser, der er opsat af fremmede entreprenører. Det er jernlegepladsen i Tranehusene, 4 naturlegepladser i Glente-, Fisker-, Bispe-, Skriverhusene, 2 i Jægerhusene og hertil de 2 reklamefinansierede.
Mange sandkasser er i løbet af efteråret blevet tømt for sand for i det nye år at få tilført nyt sand.

Lokalplanen.
Bestyrelsen har afholdt møde med kommunen, hvor kommunens materiale vedr. vores bebyggelse blev gennemgået. I 2009 bliver der afholdt 2 møder for foreningens medlemmer arrangeret af kommunen. På møderne skal der ses på de mange ulovlige tiltag beboerne har foretaget i forhold til eksisterende lokalplan. Efterfølgende skal lovliggørelse finde sted enten fysisk eller ved lokalplansændringer.

Dagrenovation.
Der er blevet foretaget forsøg i en række, hvor beboerne fik udleveret en rulle gennemsigtige affaldsposer. Rullen indeholder 8 poser og beboerne skulle selv rive en pose af rullen hver uge og selv sætte posen i stativet. Forsøget forløb uden problemer og er efterfølgende indført i hele bebyggelsen, hvor man hver 16. uge vil modtage 2 ruller. I posen er placeret en snor, så man kan lukke posen inden den afhentes. Af miljømæssige hensyn til de ansatte, håber vi, at man vil lukke posen dagen før afhentning.

Storskraldsplads.
På generalforsamlingen blev det besluttet, at poser der afleveres på storskraldspladsen skal være gennemsigtige. Når vi sammenlignes med de andre storskraldspladser i kommunen, viser det, at vi er gode til at sortere vores affald.

I gennem mange år har AIF´s ynglingehold sorteret vores flasker og fået penge af flaskefirmaer for sorteringen. AIF har meddelt, at der ikke mere er penge i at sortere flaskerne og derfor stoppe sorteringen. Fremover henter kommunen flaskerne, som vi har indsamlet. Afhentningen foregår på materialepladsen i Rypehusene.

Kompostbeholdere.
Der er 234 parceller, der har kompostbeholder. Husk at kompostbeholdere er gratis og kan rekvireres via kontoret.

Svømmebadet.
Svømmebadet åbnede som planlagt, og Jens Olsen fra bestyrelsen holdt åbningstalen. Vejret var flot, og mange var mødt frem til sæsonstarten, der blev hygget og snakket, drukket kaffe/the og spist kager. Traditionen tro var der is til børnene, samt til de voksne, der stadig føler sig som børn. Børnene dykkede efter guld og sølv, mens solen smilte.

Efter svømmebadets lukning i september viste det sig, at taget på pigernes omklædningsrum havde lidt skade, og en efterfølgende større reparation var nødvendig. Forsikringsselskabet blev kontaktet og indvilligede i at betale for reparationen. I forbindelse med reparationen har vi udskiftet radiatorerne i omklædningsrummene, og i teknikrummet under drengenes omklædningsrum er rørene udskiftet.

Klubber.
I grundejerforeningen er der 6 klubber og foreninger: GP-sportsklub (fodbold), GP-tennisklub, GP-badminton, BH 74 fodboldklub i Bispehusene, Fyrværkeriforeningen i GP og Ældreklubben-GP.

Fester.
Der blev afholdt fastelavnsfest, hvor ca. 350 beboere deltog. Såvel børn som voksne slog katten af tønden. I stedet for katten var der bolcher i de stores tønder og små æsker med rosiner i tønden for børnene under 4 år. Vores lokale tryllekunstner Uffe fra Glentehusene optrådte for børnene.

Sankt Hans festen blev afholdt traditionen tro med formanden som båltaler. Mange var mødt frem for at hygge sig i varmen ved bålet og få en snak med andre beboere.

Juletræsfesten blev ikke til noget, da der manglede hjælpere til alt det praktiske.

Bestyrelsen.

Årsberetning for 2008