Beslutningsreferat af generalforsamling
i Grundejerforeningen Godthåbsparken d. 30. marts 2009.

75 parceller var repræsenteret, heraf 5 ved fuldmagt

Dagsorden:
1   Valg af dirigent.
Steffen Wanscher blev valgt som dirigent og meddelte, at  generalforsamlingen er lovlig og beslutningsdygtig.

2.   Bestyrelsens beretning om det forløbne år. Årsberetningen blev taget til efterretning.

3    Aflæggelse af revideret regnskab til godkendelse. Regnskabet blev enstemmigt vedtaget.    

4     Rettidige indkomne forslag:

4a. Vedligeholdelsebidrag forøges med 150 kr. pr kvartal.
Forslaget blev vedtaget med stor majoritet.

4b. Generalforsamlingen skal beslutte om der skal sættes en antennemast op ved Tranehusene på foreningens matrikelnummer.
Begrundelse: Grundejerforeningen har fået tilbud om opsætning af antennemast. Tilbuddet giver grundejerforeningen et årligt beløb på 40.000 kr. stigende med 3% pr. år.
Efter gennemgang af opsætning vedr. antennemasten og debat foreslog bestyrelsen at leje vedr. antennemasten skulle være 50.000 kr. stigende med 3% pr. år. Forslaget blev vedtaget med stort flertal.

5.   Fastsættelse af honorarer, pristalsreguleret. Forslaget blev vedtaget.

6    Fremlæggelse af budget og fastsættelse af kontingent.
Uændret kontingent som pristalsreguleres. Accepteret af forsamlingen.

7.   Valg af kasserer for 2 år. 
Sven Erik Kirchhoff blev genvalgt.

8    Valg af 3 bestyrelsesmedlemmer for 2 år.
Rudi Tobisch, Christian Heick og Mikkel Skovby Jensen blev alle genvalgt.

9    Valg af 2 suppleanter for 1 år.
Lone Mikkelsen blev genvalgt og Robert B. Juul, Skriverhusene 58 blev nyvalgt.                                                                                                                   

10   Valg af 2 revisorer.
Torben Gamst, Fiskerhusene 44 og Benno Jørgensen, Tranehusene 58. blev genvalgt som interne revisorer.

11.  Valg af 2 revisorsuppleanter.    
Leif Andresen, Fiskerhusene 87 og Gitte Jørgensen, Rytterhusene 51 blev genvalgt til interne revisorsuppleanter.

12.   Eventuelt.
Under dette punkt kan der ikke sættes forslag til afstemning.
Tak for en god debat.
Dirigent: Steffen Wanscher

Formand: Nils Jensen

Sekretær: Marlene Pehrson

Generalforsamling 30 marts 2009 – referat