Indkaldelse til Generalforsamling i Grundejerforeningen Godthåbsparken

Torsdag den 25. marts 2010 kl. 19.00.
På VUC-VEST, Gymnasievej 10

(der hvor vi plejer at holde fastelavnsfest).

Dagsorden:
1. Valg af dirigent.
2. Bestyrelsens beretning om det forløbne år.
3. Aflæggelse af revideret regnskab til godkendelse.
4. Rettidige indkomne forslag.

Legepladsbidrag fastsættes til 150 kr. pr. kvartal over 8 år.

Begrundelse:
Som meddelt i GP beboernyt nr. 2 og nr. 3 – 2009 har bestyrelsen ført forhandlinger med et legepladsfirma vedr. vores bebyggelse.
Ideen er, at der bliver mulighed for at hele bebyggelsen kan få opført de resterende legepladser samt motionsområder med udendørs redskaber for voksne. Meningen er, at det hele opføres i løbet af 2010.
Årsag:
Vi kan få samtlige legepladser plus udendørs motionscentre lavet på 1 år frem for 12 år. D.v.s. alle kan få glæde af det nu. Prisstigningerne på legepladser pr. år gør, at et fast forrentet lån over 7 år kan betale sig.
Oplægget vedr. legepladser er ved at blive færdiggjort og vil ligge på hjemmesiden senest den 18. marts (Klik på denne link) samt omtales i næste nummer GP BeboerNYT (Klik på denne link) , der omdeles den 20. / 21. marts.
Forslagsstiller: Bestyrelsen.

5. Fastsættelse af honorarer.

6. Fremlæggelse af budget og fastsættelse af kontingent.

7. Valg af formand for 2 år
.
På valg er:    Nils Jensen – Rytterhusene 25.

8. Valg af 2 bestyrelsesmedlemmer.
På valg er:    Jens Olsen – Bispehusene 42.
                       Stephen Seidelin – Fiskerhusene 65.

9. Valg af 2 suppleanter.
På valg er:    Robert Juul – Skriverhusene 58.
                       Lone Mikkelsen – Rytterhusene 76:

10. Valg af 2 revisorer.
På valg er:    Torben Gamst – Fiskerhusene 44.
                        Benno Jørgensen – Tranehusene 58.

11. Valg af 2 revisorsuppleanter.
På valg er:    Leif Andresen – Fiskerhusene 87.
                       Gitte Jørgensen – Rytterhusene 51.

12. Eventuelt
Under dette punkt kan der ikke sættes forslag til afstemning.

Venlig hilsen Bestyrelsen

NB: Generelt:
Fuldmagter til generalforsamlingen: Hver mødende kan kun have en fuldmagt med, og den skal være generel. Dvs. der må ikke stå hvad der skal stemmes, og den skal gælde til alle punkter på dagsordenen. Se vedtægterne § 11 stk. 1.
Restancer til grundejerforeningen skal være betalt for at kunne deltage i generalforsamlingen. Kvittering kan medbringes. Restance kan betales ved indgangen til generalforsamlingen. Se vedtægterne §5 stk. 6.

Indkaldelse til Generalforsamling 25 marts 2010