Vi oplever flere klager over varebiler i Godthåbsparken, men Grundejerforeningens bestyrelse har ingen bemyndigelse til at foretage sanktioner. Oplever man at reglerne overtrædes, skal man kontakte politi eller Albertslund Kommune, alt efter overtrædelsens karakter.

Der gælder følgende regler for Albertslund kommune og dermed Godthåbsparken.

Sådan må du parkere eller standse på offentlige veje og private fællesveje i Albertslund Kommune (taget direkte fra Albertslund kommunes hjemmeside)


Den 1. juni 2014 trådte en ny bekendtgørelse om parkering i Albertslund Kommune i kraft.

Bekendtgørelsen tillader køretøjer, som vejer mindre end 3.500 kilo, at standse eller parkere med højst to hjul og halvdelen af køretøjets bredde på fortovet. Parkeringen må dog ikke være til fare eller ulempe for færdsel på fortovet, hvor eksempelvis handicappede og fodgængere med barnevogne frit skal kunne passere. 

Parkering af tunge køretøjer

Køretøjer som vejer mere end 3.500 kilo, må mellem klokken 19.00 og 07.00 kun parkeres i Naverland, Farverland og Rørvang.

Parkeringsbegrænsningen gælder for
• lastbiler, busser og autocampere
• trailere og campingvogne
• traktorer og motorredskaber

Hvis man vil anmelde en overtrædelse af disse regler, er det Københavns Vestegns Politi der skal kontaktes.

 

Særlige regler for Godthåbsparken, som kan have indflydelse på typen af køretøjer der kan/må parkeres på vores pladser

Lokalplan 20.4 Godthåbsparken

§ 3 Områdets anvendelse

3.3 Ejendomme må ikke benyttes til erhverv. Dog kan en ejendom benyttes til liberale erhverv, som almindeligvis udføres fra en bolig (fx frisør, dagpleje o.lign), når virksomheden drives af ejendommens beboer, og når det ikke med støj, trafik el.lign. er til gene.

Det Oprindelige Skøde

6. Ejendommen maa kun benyttes til helaarsbeboelse for eenfamilie eller forantal parsoner, hvor antallet ikkeoverstiger een person pr. husrum. Dog er fremleje tilladt.

Paa ejendommen maa ikke være butik, udsalg, fabrik, værksted, vognmandsforretning, oplagsplads eller drives nogen erhvervsvirksomhed, bortset fra privatkontorer, tegnestuer, atelierer og lignende erhvervsvirksomheder, som almindeligvis forefindes i beboelseslejligheder, og kun naar det efter Herstedernes kommunalbestyrelses skøn kan ske, uden at ejendommens karakter af beboelsesejendom forandres, eller kvarterets præg af boligkvarter brydes.

 

Hvis man vil anmelde en overtrædelse af disse regler, er det Albertslund Kommune der skal kontaktes.

Overhold Parkeringsreglerne