Årsberetning 2010

Generelt:
2010 var året, hvor vi på generalforsamlingen besluttede at opfylde ”drømmen” om en aktiv bebyggelse med motionsredskaber i det frie og totalopsætning af legepladser, så bebyggelsen i 2011 får 7 nye hovedlegepladser, 8 nye sidelegepladser og 2 motionscentre samt 2 pannafodboldbaner og 1 svævebane. Bebyggelsen vil herefter have 16 velfungerende hovedlegepladser, som hvert år gennemsynes af et firma, som udbedrer eventuelle skader.

Det var også året, hvor renovationen gav det største overskud siden starten i 1989. Så endnu engang kan vi glæde os over beslutningen i 1989, hvor vi etablerede vores egen indsamling af affald.

Endvidere var det året, hvor kommunen overtog de fjernvarmerør samt ventiler, som går gennem rækkerne i kældrene. Det betyder, at vi fremover ikke har udgifter på fjernvarmerørene, og evt. udskiftning foretages af kommunen.

Desværre var det også året, hvor fyrværkeriforeningen meddelte, at der ikke blev noget nytårsfyrværkeri på grund af manglende sponsorer.

Skytte-, Rytter- og Fiskerhusene fik endelig de manglende sideparkeringspladser, som medførte henholdsvis 8 pladser i Rytter- og Fiskerhusene og 7 i Skyttehusene.

98 parceller ud af 100 har efter henvendelse fra kommunen placeret deres parabolantenner lovligt. Kommunen har vedrørende de 2 parceller, der ikke har lovliggjort deres paraboler, meddelt, at den har overgivet sagen til politiet til strafferetlig behandling.

Den nye lokalplan blev ikke vedtaget i 2010 og placeringen af antennemasten i Tranehusene er efter behandling i Naturklagenævnet erklæret ikke lovlig.

Det er i kommunen besluttet, at alle borgere i vestforbrændings opland kan bruge de kommunale genbrugsstationer. Det vil sige at alle i Godthåbsparken kan aflevere storskrald på genbrugspladserne.

I løbet af året er samtlige rækkers regnvandsbrønde blevet gennemgået og spulet. Det viste sig, at 2 brønde skulle udskiftes, hvilket er gjort.

Der er indgået aftale med Hvidt og Frit hvidevarer – Diget 50-52 i Glostrup vedrørende rabatordning for beboerne i Godthåbsparken. I alt er der nu aftale med 4 firmaer.

Bestyrelsen har gennem året indhentet tilbud og afholdt møder med firmaer vedrørende ny belægning på stien mellem Rype- og Tranehusene, ny belægningsfolie i svømmebassinet og ny asfaltbelægning på tennisbanerne, samt nyt hegn om tennisbanerne og minigolfbanen.

Bestyrelsen konstituerede sig efter generalforsamlingen med Christian Heick som næstformand og Lone Mikkelsen som sekretær.

 

Parkeringspladser:
Vedrørende de 700.000 kr. som vi tilbageholdt i forbindelse med mangler på de parkeringspladser, der blev lavet i 2007, er der indgået forlig mellem grundejerforeningen og firmaet. Forliget medførte, at vi fik godskrevet 600.000 kr. efter firmaet havde udbedret nogle af manglerne.

De 3 nye sideparkeringspladser i Skytte-, Rytter- og Fiskerhusene er etableret, dog mangler der at blive lagt slidlag. Dette sker når vejret tillader det i foråret 2011.

 

Legepladser og motionscentre:
Bestyrelsen har via legepladsudvalget bestående af formanden, næstformanden og bestyrelsesmedlem Mikkel Skovby Jensen afholdt en del møder med legepladsfirmaet UNO. Resultatet af disse møder har medført, at legepladserne og motionscentrene opføres i løbet af foråret 2011.

Vi har sammen med UNO udarbejdet et katalog og en billedserie på 52 billeder, der viser de nye legepladser og deres placering. Hovedlegepladserne får kunstgræs som faldunderlag. Billedserien kan – som meddelt samtlige parceller – ses på Godthåbsparken hjemmeside ”gpnyt.dk”.

I forbindelse med placeringen af legepladser indhentede vi tegninger med placering af fjernvarmerør m.m.

Dette medførte, at der i Jæger- og Fiskerhusene blev ændret på legepladsplaceringen.

 

Lokalplan:
Den nye lokalplan er endnu ikke godkendt. Problemerne er som meddelt i beboerbladet december 2010 følgende: størrelsen af terrasser og udestuer, overdækning af altaner, placering af affaldsstativer, sternbrædder på skurene og markiser af tremmeværk.

 

Dagrenovation:
Den nye ordning, hvor hver parcel 2 gange årligt modtager en rulle med 26 poser, fungerer tilfredsstillende, og den nye renovationsvogn fungerer upåklageligt.

 

Videoovervågning:
Da der i løbet af sommeren har været en del badende om natten, og der på storskraldspladsen har været en del hærværk, har vi etableret videoovervågning de 2 steder.

 

Sneplov:
Grundet den tidlige vinter med store snemængder, har vi indkøbt en sneplov, så vi fremover kan rydde parkeringspladserne for sne.

 

Kompostbeholdere:
Der er 230 parceller, der har kompostbeholdere. Husk at kompostbeholdere er gratis og kan rekvireres via kontoret.

 

Svømmebadet:
Som de forrige år åbnede svømmebadet som planlagt, og igen i år var vejrguderne ikke med os – men en del børn og forældre mødte op og så det nye bestyrelsesmedlem Henning Engelbak blive kastet i vandet. Der blev som sædvanligt hygget og snakket, drukket kaffe/the og spist kager, mens børnene fik is. Børnene dykkede efter sølv og guld i det kolde vejr.

 

Klubber:
I grundejerforeningen er der 6 klubber og foreninger: GP-sportsklub(fodbold), GP-tennisklub, GP-badminton, BH 74 fodboldklub i Bispehusene, Fyrværkeriforeningen i GP og Ældreklibben-GP.

 

Fester:
Der blev afholdt fastelavnsfest, hvor ca. 300 beboere deltog. Såvel børn som voksne slog katten af tønden. I stedet for katten var der karameller i de stores tønder og rosiner i tønden for børn under 4 år. Grundejerforeningens lokale tryllekunstner Uffe optrådte for børnene.

Sankt Hans festen blev afholdt traditionen tro med formanden som båltaler. Mange var mødt frem for at hygge sig i varmen ved bålet og få en snak med andre beboere.

Bestyrelsen

Årsberetning for 2010