Beslutningsreferat fra generalforsamling i

Grundejerforeningen Godthåbsparken mandag

den 25.03.2011 på Gymnasievej 10 i Albertslund.

55 parceller var repræsenteret, heraf 2 parceller ved fuldmagt.

DAGSORDEN:

Pkt. 1 – Valg af dirigent.

Steffen Wanscher blev valg som dirigent og meddelte, at generalforsamlingen var lovlig og beslutningsdygtig.

Pkt. 2 – Bestyrelsens beretning om det forløbne år.

Beretningen blev taget til efterretning med de faldne bemærkninger (kan læses i GP-BeboerNyt og på hjemmesiden).

Pkt. 3 – Aflæggelse af revideret regnskab til godkendelse.

Regnskabet blev godkendt med overvældende flertal.

Pkt. 4 – Rettidige Indkomne forslag.

Forslag A:

Kontingentopkrævning “via” BetalingsService vedtaget med 53 stemmer for og 30 stemmer imod.

Forslag B:

Enderækkehuse med grundvandspumpe skal have installeret en alarm.
Forslaget blev vedtaget med overvældende flertal.

Pkt. 5 – Fastsættelse af honorarer.

Vedtaget at honorarer til formand og kasserer pristalsreguleres.

Pkt. 6 – Fremlæggelse af budget og fastsættelse af kontingent.

Budgettet og kontingentet (der pristalsreguleres hvert kvartal)
blev enstemmigt vedtaget.

Pkt. 7 – Valg af kasserer for 2 år.

Sven Erik Kirchhoff, Fiskerhusene 94
genvalgt.

Pkt. 8 – Valg af 3 bestyrelsesmedlemmer.

Christian Heick, Fasanhusene 59,
Mikkel Skovby Jensen, Fiskerhusene 85 og
Rudi Tobisch, Tranehusene 36
alle genvalgt.

Pkt. 9 – Valg af 2 suppleanter.

Roberts Juul, Skriverhusene 50 og
Henning Engelbak, Skyttehusene 12
begge genvalgt.

Pkt. 10 – Valg af 2 revisorer.

Torben Gamst, Fiskerhusene 44 og
Benno Jørgensen, Platanhaven 66, 2600 Glostrup
begge genvalgt.

Pkt. 11 – Valg af 2 revisorsuppleanter.

Gitte Jørgensen – Rytterhusene 51 og
Peter Larsen, Rytterhusene 27
begge genvalgt.

Pkt. 12 – Eventuelt.

Ønske om skiltning “Fortrinsvis for beboere” i Tranehusene.
Tak for en god generalforsamling og kom godt hjem.

Dirigent Steffen Wanscher
Formand Nils Jensen
Referent Kjeld Christensen

Referat Generalforsamling 25-3-2011