Referat af generalforsamling i Grundejerforeningen Godthåbsparken
mandag den 26. marts 2012.

1: Valg af dirigent.

Steffen Wahscher blev enstemmigt valgt. Generalforsamlingen er lovligt varslet og beslutningsdygtig.

Sammen med indkaldelsen blev omdelt regnskab samt bestyrelsens beretning.

2: Bestyrelsens beretning.

Bestyrelsens beretning blev gennemgået. Kan læses i blade eller på hjemmesiden. Beretningen blev taget til efterretning.

3: Aflæggelse af revideret regnskab til godkendelse.

Kasseren gennemgik regnskabet. Regnskabet blev enstemmigt godkendt.

4: Rettidigt indkommende forslag.

Ingen indkommende forslag.

5: Fastsættelse af honorarer.

Enstemmigt vedtaget at følge pristals reguleringen på 2,15 %.

6: Fremlæggelse af budget og fastsættelse af kontingent.

Kasseren gennemgik budgettet for 2013. Kontingentet pristals reguleres. Enstemmigt vedtaget.

7: Valg af formand.

Nils Jensen, Rytterhusene 25 blev genvalgt.

8: Valg af 2 bestyrelsesmedlemmer.

Jens Olsen, Bispehusene 42 blev genvalgt.

Lone Mikkelsen, Rytterhusene 76 blev genvalgt.

9: Valg af 2 suppleanter.

Robert Juul, Skriverhusene 56 blev genvalgt.

Henning Engelbak, Skyttehusene 12 blev genvalgt.

10: Valg af 2 revisorer.

Torben Gamst, Fiskerhusene 44 blev genvalgt.

Benno Jørgensen, Tranehusene 58 blev genvalgt.

11: Valg af 2 revisorsuppleanter.

Gitte Jørgensen, Rytterhusene 51 blev genvalgt.

Peter Larsen, Rytterhusene 27 blev genvalgt.

12: Eventuelt.

Der var 32 parceller tilstede, heraf 0 ved fuldmagt.

 

Referat generalforsamling 2012