Denne artikel indeholder materialet til solcellemødet for Godthåbsparken og Stadionparken
den 20. august kl. 19.00 på VUC Vestegnen, Gymnasievej 10, 2620 Albertslund

Dette materiale blev også omdelt i GodthåbsParken.

Solcellemanual for Godthåbsparken

Denne solcellemanual har til formål at gøre det nemt for beboerne i Godthåbsparken at opsætte solcelleanlæg på deres tage. Godthåbsparkens bestyrelse og solcelleinteresserede beboere har fået Agenda Center Albertslund til at stå for selve udarbejdelsen af manualen, der er sket i et tæt samarbejde med Albertslund Forsyning og Miljø- og Teknikforvaltningen.
Manualen er udarbejdet i forhold til lokalplan 20.3. Følger man derfor retningslinjerne i manualen kan solcelleanlæg opsættes uden yderligere ansøgninger om dispensation – og man er sikker på, at lokalplanen overholdes.
Manualens formål er dels at sikre ensartethed i de solcelleanlæg, der opsættes i Godthåbsparken, og dels at give råd og vejledning i forhold til solcellernes placering, tagenes bæreevne samt økonomiske forhold vedrørerede solceller. Manualen er ikke ansvarspådragende.
Manualen gælder kun for solceller. Dvs. produktion af el ved hjælp af solens energi.

Lokalplan 20.3
I lokalplan 20.3 for Godthåbsparken står der blandt andet følgende i indledningen:
“Planlægningen skal tilskynde til, at der sker en mindskelse af ressourceforbruget. Der bør i denne forbindelse fokuseres på reduceret forbrug og genanvendelse af ressourcer, indeklima og materialers genanvendelighed. På fællesarealer bør der satses på natur og økologi. Albertslunds langsigtede målsætning for ressourceforbrug og miljøbelastning skal svare til byens økologiske råderum. Med målsætningerne lægges blandt andet vægt på at reducere forbruget af fossile brændsler.”
Dog står der også i lokalplanens formålsparagraf, at lokalplanen skal sikre husene i Godthåbsparken et ensartet udseende. Det betyder blandt andet, at der ifølge lokalplan 20.3 ikke må opsættes solcelleanlæg, der er synlige fra offentlig vej. Denne manual tager højde for dette forhold.

Lokalplan 20.4
Miljø- og Teknikforvaltningen er ved at udarbejde en ny lokalplan for Godthåbsparken – lokalplan 20.4. Med den nye lokalplan bliver det muligt at opsætte synlige solceller i Godthåbsparken på både flade og rejste tage. Den nye lokalplan forventes vedtaget i slutningen af 2012, og i det foreløbige udkast til lokalplan 20.4 står der følgende om solceller:

”Der kan etableres solenergianlæg på både flade og rejste tage. Solenergianlæg på rejste tage skal følge tagets hældning.”

Retningslinjer
Orientering Solceller producerer mere strøm jo mere mod syd de er orienteret. På flade tage skal solceller derfor orienteres så meget mod syd som muligt. Når det også bliver muligt at opsætte solceller på de rejste tage, skal solcellerne følge hældningen på taget. Selvom taget hælder mod øst eller vest er det alligevel muligt at opsætte solceller. Effektiviteten falder dog.

Hældning
De flade tage i Godthåbsparken hælder cirka 5 grader mod nord, hvilket har betydning for solcellernes produktion. Det er uhensigtsmæssigt at lægge solcellepanelerne helt fladt på taget, da de dermed vil være orienteret mod nord. En hældning på mindre end 15 grader er også uhensigtsmæssig af hensyn til selvafrensningen i regnvejr. Ved at opstille solcellerne med en hældning på 30 grader (dvs. 25 grader i fht. vandret) mister man kun 2-4 procent i forhold til den optimale hældning på 45 grader1.
En hældning på 25 grader fra vandret har også den fordel, at der ikke skal bruges så meget ballast og at der kan opsættes flere solcellepaneler, da panelerne så ikke skygger for hinanden.
Opsætter man i Godthåbsparken solcellepaneler med en maksimal hældning på 30 grader, dvs. 25 grader i fht. vandret, kan solcellerne ikke ses fra offentlig vej, og de overtræder dermed ikke den nuværende lokalplan.

Afstand
Afstanden til kanten er også afgørende for solcellernes synlighed fra offentlig vej. Mod syd må solcellerne ikke placeres på udhænget, men skal rykkes tilbage til ind over muren. På nordsiden skal solcellerne rykkes minimum 1 meter ind fra kanten og det samme er gældende i gavlene.

Udseende
Der er ifølge lokalplanen ingen krav til udseendet på solceller, der opsættes på flade tage, men sorte monokrystallinske celler er i dag mere effektive end blå polykrystallinske solceller.

Tagenes bæreevne
Tagkonstruktionen i Godthåbsparken er spinkel i forhold til nutidens krav til bæreevnen. Derfor har et ingeniørfirma undersøgt tagene for at fastslå, hvorvidt det ville være muligt at opsætte solceller. Af undersøgelsen fremgår det, at der på langs af blokkene går tre remme (bjælker). Vægten fra solcellerne skal fordeles på disse tre remme. Remmene der løber langs ydermuren må maksimalt belastes med 1,1 kN/m og remmen i midten må maksimalt belastes med 0,4 kN/m. Solcelleanlæg kan også fæstnes til betonen.

Effektiviteten er 100 pct., hvis solcellepanelet har en hældning på 45 grader og vender direkte mod syd

Ny tagbelægning
Solcelleanlægget har typisk en levetid på minimum 25 år, og skulle gerne kunne producere strøm i endnu længere tid. Derfor kan det være nødvendigt at lægge nyt tagpap på i løbet af anlæggets levetid. Står taget overfor renovering inden for de første par år, kan det bedst betale sig at lægge nyt tagpap på taget inden solcelleanlægget opsættes.

Vekselretteren (Inverteren)
Solcellerne på taget tilsluttes en vekselretter, også kaldet en inverter, der omformer jævnstrømmen produceret af solcellerne til vekselstrøm, der kan bruges i boligen / sendes ud på elnettet. Inverteren kan med fordel placeres sammen med elmåleren i kælderen. I princippet kan den også placeres udendørs, men så dækker garantien i nogle tilfælde ikke.

Størrelse
I Godthåbsparken er tagenes areal cirka 60 kvm, men på grund af udluftning og kravene om afstand til kanten kan der opsættes solceller på cirka 50 kvm. Det betyder, at der er plads nok til et anlæg, der kan dække husstandens elforbrug. I endehusene skal solcelleanlægget rykkes en meter ind på taget i forhold til gavlen, hvilket giver lidt mindre plads til solcellerne.

Økonomi

 • Tilskud

I Albertslund giver varmeforsyningen tilskud til energibesparende tiltag – herunder solceller. For hver 1 kWh man forventer at producere i det første år, opnår man et tilskud på 1 krone. Det vil sige forventer man at producere 4000 kWh opnår man et tilskud på 4000 kroner. For at få tilskuddet skal man ansøge hos Albertslund Forsyning inden solcelleanlægget opsættes. Ansøgningsskemaet kan findes på www.albertslundforsyning.dk
Bolig-Jobplan (håndværkerfradrag)
Statens bolig-jobplan betyder, at man frem til udgangen af 2012 kan trække udgifter til håndværkere og hushjælp fra i skat. Det gælder også ved opsætning af solceller. Det er muligt at trække op til 15.000 kroner fra i skat pr. person over 18 år i husstanden – dog max. 45.000 kroner.

 • Forsikring

Hos de fleste forsikringsselskaber er solcelleanlægget dækket af husforsikringen, når solcelleanlægget er fastmonteret. Solcelleanlægget skal tilmeldes hos forsikringsselskabet, da man ellers risikerer ikke at få erstatning, hvis der skulle ske skade på anlægget.
Skulle der ske skader på taget i forbindelse med opsætningen dækker montørens forsikring. Efter opsætningen dækker husforsikringen, hvis taget har lidt skadet, og skulle naboens tag tage skade, er det naboens egen forsikring, der dækker.

 • Skat

Der er to ordninger at betale skat efter, når man har investeret i solceller. Den første (og mest simple) kaldes ”den skematiske”. Efter denne ordning skal der betales skat af den produktion man ikke selv udnytter, når værdien overstiger 7.000 kroner. Dette er ikke relevant for private anlæg i Godthåbsparken.
Gennem den anden ordning kan man afskrive 25 pct. af investeringen, og investerer man i solceller inden den 31. december 2013, kan man lægge 15 pct. oveni afskrivningsgrundlaget. Det vil sige, har man eksempelvis investeret 100.000 kr. i et solcelleanlæg kan man det første år trække 25 pct. af 115.000 kroner fra i skat, og næste år kan man trække 25 pct. af det resterende beløb fra i skat og så fremdeles til der kun er 12.300 kroner tilbage. Solcelleanlægget trækkes fra ved at udfylde en udvidet selvangivelse, som normalt kun udfyldes af erhvervsdrivende. Dog behøver man ikke være erhvervsdrivende for at udnytte fradraget.
Til gengæld skal man med denne ordning betale skat af produktionen. Denne skat udregnes ved at gange produktionen med 60 øre i de første 10 år og 40 øre i resten af anlægget levetid. Dvs. producerer man det første år 5000 kWh skal man betale skat af 3000 kroner, der lægges oveni ens personindkomst. Hvis produktionen efter 10 år stadig er 5000 kWh skal man betale skat af 2000 kroner.

 • Nettoafregning og tilslutning til el-nettet

En autoriseret installatør skal tilslutte solcelleanlægget til el-nettet, og tilmelde solcelleanlægget til nettoafregningsordningen. Det sker gennem Energinet:  www.energinet.dk. Når anlægget er registreret hos Energinet begynder nettoafregningen.
Nettoafregningsordningen betyder, at man kan bruge nettet som ”batteri”. Solcellerne producerer jo typisk strøm om sommeren og i døgnets lyse timer, mens man typisk bruger mest strøm om vinteren og i døgnets mørke timer. Strømmen ”lagres” i mellemtiden på nettet og man kan hente den tilbage uden beregning. Producerer solcelleanlægget på årsplan mere strøm end husstanden bruger, får man 60 øre pr. kWh for den overskydende strøm, der sendes ud på el-nettet.

Opsamling
Ved opsætning af solceller skal leverandøren vide følgende:

 • Mod havefacaden må solceller ikke placeres på udhænget, men skal trækkes tilbage fra kanten og ind over muren. Ved indgangsfacaden skal solcellerne opstilles minimum 1 meter fra kanten og det samme gør sig gældende i gavlene.
 • For ikke at være synlige fra offentlig vej må solcellerne maksimalt have en hældning på 30 grader i forhold til taget (25 grader i forhold til vandret plan)
 • Vægten af solcellerne skal fordeles på tre remme, der går på langs af bygningen. Remmene der løber langs ydermuren må maksimalt belastes med 1,1 kN/m og remmen i midten må maksimalt belastes med 0,4 kN/m. Solcelleanlægget kan også fæstnes til betonen.
 • I Godthåbsparken anbefales sorte solceller for at sikre ensartetheden

Ved opsætning af solceller skal du selv stå for følgende:

 • Tilskud til solceller skal søges hos Albertslund Forsyning inden opsætningen går i gang
 • For at få ”håndværkerfradraget” registreres udgiften til arbejdsløn på selvangivelsen (på internettet til skat.dk)
 • Solcelleanlægget skal tilmeldes husforsikringen
 • Den udvidede selvangivelse skal udfyldes, hvis du ønsker at benytte ordningen med afskrivning af anlægget

Udarbejdet for Godthåbsparken af Agenda Center Albertslund, august 2012

Solcelle-manual