Beslutningsreferat af
generalforsamling i Grundejerforeningen Godthåbsparken

mandag den 25. marts 2013 kl. 19.00 på
VUC-VEST, Gymnasievej 10.

Dagsorden:

Pkt. 1.        Valg af dirigent.

Steffen Wanscher blev valgt som dirigent
og meddelte at generalforsamlingen var lovlig og beslutningsdygtig.

Pkt. 2.        Bestyrelsens beretning om det forløbne år.
Beretningen blev taget til efterretning med de faldne bemærkninger
(beretningen kan læses på foreningens hjemmeside).

Pkt. 3.        Aflæggelse af revideret regnskab til godkendelse.
Formanden fremlagde og gennemgik regnskabet.
Regnskabet blev godkendt med overvældende flertal.

 

Rettidige indkomne forslag.

Pkt. 4a.       Fyrværkeriklub.
Det foreslås at der oprettes en fyrværkeriklub i Godthåbsparken.
Fyrværkeriklubbens bestyrelse består af minimum 5 medlemmer, heraf et medlem fra grundejerforeningens bestyrelse. Hvert år fastsætter generalforsamlingen kontingentet til fyrværkeriklubben, for næstkommende år opkræves et kontingent på kr. 25,- pr. kvartal til fyrværkeriklubben.
Formålet med fyrværkeriklubben er at afholde et fælles fyrværkeri Nytårsaften, herudover kan der evt. afholdes et fyrværkeri til Sankt Hans, Sommerfest og ved lignende arrangementer.
Forslagsstiller: Lars A. Clark, Rypehusene 38.
Dirigenten konstaterede, at en forening ikke kan pålægge sine medlemmer at være medlem af en anden forening.
Forslagsstilleren trak herefter forslaget tilbage.

Pkt. 4b.      Forsøgsbolig.
Grundejerforeningen skal beslutte om et enderækkehus (der evt. er interesseret?) kan være forsøgsbolig.
Årsag: Kommunen har i samarbejde med andre boligområder etableret prøvehuse, der er energiforbedret og ønsker nu at finde et enderækkehus i Godthåbsparken.
Da et evt. prøvehus bl. andet får en ny tagkonstruktion og derved ændrer bebyggelsens udseende, ønsker bestyrelsen at høre generalforsamlingen.
Forslagsstiller: Bestyrelsen.
Forslaget blev forkastet med 44 stemmer imod og 30 stemmer for.
                     
Pkt. 5.        Fastsættelse af honorarer.
Vedtaget med stort flertal at honorar til formand og kasserer pristalsreguleres.

Pkt. 6.        Fremlæggelse af budget og fastsættelse af kontingent.
Formanden gennemgik budgettet for 2014.
Det blev vedtaget med stort flertal at kontingentet (der pristalsreguleres hvert kvartal) forhøjes med kr. 25,- pr. kvartal.

Pkt. 7.        Valg af kasserer for 2 år.
Sven Erik Kirchhoff, Fiskerhusene 94 blev genvalgt.

Pkt. 8.        Valg af 3 bestyrelsesmedlemmer.
Christian Heick, Fasanhusene 59,
Mikkel Skovby Jensen, Fiskerhusene 85 og
Rudi Tobisch, Tranehusene 36
blev alle genvalgt.

Pkt. 9.        Valg af 2 suppleanter.
Robert Juul, Skriverhusene 50 og
Henning Engelbak, Skyttehusene 12
blev begge genvalgt.

Pkt, 10.      Valg af 2 revisorer.
Benno Jørgensen, Tranehusene 58 blev genvalgt og
Christian Johansen, Skyttehusene 69 blev nyvalgt.

Pkt. 11.      Valg af 2 revisorsuppleanter.
Gitte Jørgensen, Rytterhusene 51 og
Peter Larsen, Rytterhusene 27
blev begge genvalgt.

Pkt. 12.     Eventuelt.
Under dette punkt kunne der ikke sættes forslag til afstemning.
40 parceller var repræsenteret på generalforsamlingen, der var ingen fuldmagter.

Dirigent Steffen Wanscher                                 Formand Nils Jensen

Referat fra Generalforsamling 2013