Indkaldelse til generalforsamling i
Grundejerforeningen Godthåbsparken
mandag den 31. marts 2014 kl. 19.00 på

VUC-VEST,
Gymnasievej 10.

Dagsorden:

Pkt. 1. Valg af dirigent.

Pkt. 2. Bestyrelsens beretning om det forløbne år.

Pkt. 3. Aflæggelse af revideret regnskab til godkendelse.

Pkt. 4. Rettidige indkomne forslag.

 

A – Etablering af cykelværksted.

Begrundelse: Vi er nogle stykker, der godt kunne tænke os, at vi havde et
cykelværksted i Godthåbsparken, Det skal være et sted, hvor der er værktøj og
hvor man på bestemte tidspunkter kan få vejledning i at reparere sin cykel. Samtidig
kan cykelværkstedet danne base for en cykelklub, der f. eks. kan arrangere
fællesture (med guider). Også andre aktiviteter kan knyttes til cykelværkstedet, f.eks.
et “lær at lappe din cykel på 5 minutter” – kursus.
Vi vil derfor søge om et rammebeløb på kr. 35.000,- til at etablere et cykelværksted.
Vi vil foreslå at der indkøbes en brugt skurvogn som placeres på storskraldspladsen
mellem Skuret og værkstedet. Ud over skurvognen er der brug for lidt værktøj,
ophæng til cykel, en kompressor, en el-radiator og at der trækkes vand og strøm fra
værkstedet.

Forslagsstiller: Sanne Thomsen, Jægerhusene 30.

 

B – Parkering forbeholdt beboerne (skiltning ved alle parkeringspladser i GP).

Begrundelse: Antallet af parkerede biler udefra er stigende og i et omfang, der i
perioder gør det svært at finde ledige pladser for beboerne og deres egne gæster.
Ofte er det – i hvert fald i Glentehusene – nødvendigt at parkere på stamvejene.
Det skyldes også, at antallet af beboernes egne biler er stigende. I den forbindelse
kan generalforsamlingen passende tage stilling til det rimelige i, at man i forbindelse
med drift af vognmandsvirksomhed kan disponere over p.pladser til sine varevogne
og chaufførernes privatbiler.
I den nye lokalplan 20.4 står der i §3, stk. 3: “3.3 Ejendomme må ikke benyttes til
erhverv. Dog kan en ejendom benyttes til liberale erhverv, som almindeligvis
udføres fra en bolig (f.eks. frisør, dagpleje og lignende), når virksomheden drives af
ejendommens beboer, og når det ikke med støj, trafik eller lignende er til gene.

Forslagsstiller: Peter Hjorth, Glentehusene 17.

 

C – Grundvandspumper med alarmsystem.

Begrundelse: Efter at der nu er etableret overvågningssystem af grundvandspumper
2 steder i bebyggelsen skal det besluttes, hvilken økonomisk model der foretrækkes.
Model 1: Der etableres 8 – 10 overvågningssystemer pr. år, hvilket svarer til ca. kr.
120.000,- pr. år. Dette medfører at alle har overvågningssystemer om ca. 10 år.
Financieringen kan foretages uden kontingentforhøjelse.
Model 2:
Alle 85 overvågningssystemer etableres på 1 år.
Financieringen vil medføre, at hver parcel skal betale kr. 980,-.

Forslagsstiller: Bestyrelsen.

 

Pkt. 5. Fastsættelse af honorarer.

Pkt. 6. Fremlæggelse af budget og fastsættelse af kontingent.

Pkt. 7. Valg af formand for 2 år.
På valg er Nils Jensen. Rytterhusene 25.

Pkt. 8. Valg af 2 bestyrelsesmedlemmer for 2 år.
På valg er Jens Olsen, Bispehusene 42 og Lone Mikkelsen, Rytterhusene 76.

Pkt. 9. Valg af 1 bestyrelsesmedlem for 1 år.
Ledig bestyrelsesplads.

Pkt. 10. Valg af 2 suppleanter.
På valg er Henning Engelbak, Skyttehusene 12 + ledig suppleantplads.

Pkt. 11. Valg af 2 revisorer.
På valg er Benno Jørgensen, Tranehusene 58 og Christian Johansen, Skyttehusene
69.

Pkt. 12. Valg af 2 revisorsuppleanter.
På valg er Gitte Jørgensen, Rytterhusene 51 og Peter Larsen, Rytterhusene 27.

Pkt. 13. Eventuelt.
Information fra YouSee: – Bland Selv kanaler, specielt tilbud til beboerne i GP (bredbånd og YouSee mobil)

Under dette punkt kan der ikke sættes forslag til afstemning.

Bestyrelsen.

NB.

Fuldmagter til generalforsamlingen: Hver mødende kan kun have en fuldmagt med, og den skal være generel. Dvs. der må ikke stå, hvad der skal stemmes, og den skal gælde til alle punkter på dagsordenen – se vedtægterne § 11 stk. 1.

Restancer til grundejerforeningen skal være betalt for at kunne deltage i generalforsamlingen, kvittering kan medbringes. Restance kan betales ved indgangen til generalforsamlingen – se vedtægterne § 5 stk. 6.

Indkaldelse til generalforsamling i grundejerforeningen