Beslutningsreferat af generalforsamlingen
mandag den 31. marts 2014 kl. 19.00 på VUC-VEST, Gymnasievej 10.

Dagsorden:

Pkt. 1. Valg af dirigent.

Steffen Wanscher blev valgt som dirigent og meddelte at generalforsamlingen var lovlig og beslutningsdygtig.

Pkt. 2. Bestyrelsens beretning om det forløbne år.

Beretningen blev gennemgået. Nils Jensen tilføjede, at de store kastanjetræer langs stien fra Rytterhusene og frem bliver fældet, da de er syge. Beretningen blev herefter taget til efterretning med de faldne bemærkninger (beretningen kan læses på foreningens hjemmeside).

Pkt. 3. Aflæggelse af revideret regnskab til godkendelse.

Regnskabet blev fremlagt og gennemgået. Regnskabet er blevet godkendt af både de interne revisorer og de eksterne revisorer.

Regnskabet blev godkendt med overvældende flertal.

 

Pkt. 4. Rettidige indkomne forslag.

A – Etablering af cykelværksted.

Begrundelse: Vi er nogle stykker, der godt kunne tænke os, at vi havde et cykelværksted i Godthåbsparken. Det skal være et sted, hvor der er værktøj og hvor man på bestemte tidspunkter kan få vejledning i at reparere sin cykel. Samtidig kan cykelværkstedet danne base for en cykelklub, der f. eks. kan arrangere fællesture (med guider). Også andre aktiviteter kan knyttes til cykelværkstedet, f.eks. et “lær at lappe din cykel på 5 minutter” – kursus.
Vi vil derfor søge om et rammebeløb på kr. 35.000,- til at etablere et cykelværksted. Vi vil foreslå at der indkøbes en brugt skurvogn som placeres på storskraldspladsen mellem Skuret og værkstedet. Ud over skurvognen er der brug for lidt værktøj, ophæng til cykel, en kompressor, en el-radiator og at der trækkes vand og strøm fra værkstedet.

Forslaget blev nedstemt med stor majoritet.

 

B – Parkering forbeholdt beboerne (skiltning ved alle parkeringspladser i GP).
Begrundelse: Antallet af parkerede biler udefra er stigende og i et omfang, der i perioder gør det svært at finde ledige pladser for beboerne og deres egne gæster.
Ofte er det – i hvert fald i Glentehusene – nødvendigt at parkere på stamvejene. Det skyldes også, at antallet af beboernes egne biler er stigende. I den forbindelse kan generalforsamlingen passende tage stilling til det rimelige i, at man i forbindelse med drift af vognmandsvirksomhed kan disponere over p-pladser til sine varevogne og chaufførernes privatbiler.
I den nye lokalplan 20.4 står der i §3, stk. 3: “3.3 Ejendomme må ikke benyttes til erhverv. Dog kan en ejendom benyttes til liberale erhverv, som almindeligvis udføres fra en bolig (f.eks. frisør, dagpleje og lignende), når virksomheden drives af ejendommens beboer, og når det ikke med støj, trafik eller lignende er til gene.
Bestyrelsen havde følgende bemærkninger: Det er offentlige parkeringspladser som grundejerforeningen skal drive og vedligeholde.

Skriftlig afstemning: Forslaget faldt med 36 stemmer for og 68 stemmer imod.

 

C – Grundvandspumper med alarmsystem.

Begrundelse: Efter at der nu er etableret overvågningssystem af grundvandspumper 2 steder i bebyggelsen skal det besluttes, hvilken økonomisk model der foretrækkes.
Model 1: Der etableres 8 – 10 overvågningssystemer pr. år, hvilket svarer til ca. kr. 120.000,- pr. år. Dette medfører at alle har overvågningssystemer om ca. 10 år.
Financieringen kan foretages uden kontingentforhøjelse.
Model 2:
Alle 85 overvågningssystemer etableres på 1 år.
Financieringen vil medføre, at hver parcel skal betale kr. 980,-.

Afstemning mellem model 1 og model 2: Model 2 vedtaget med stor majoritet og således at financieringen afregnes på 1 gang.

 

Pkt. 5. Fastsættelse af honorarer.

Vedtaget at følge pristalsreguleringen.

 

Pkt. 6. Fremlæggelse af budget og fastsættelse af kontingent.

Budgettet fremlagt og gennemgået. Kontingentet følger pristalsreguleringen.

Vedtaget med stor majoritet.

 

Pkt. 7. Valg af formand for 2 år.

Nils Jensen. Rytterhusene 25 blev genvalgt.

Pkt. 8. Valg af 2 bestyrelsesmedlemmer for 2 år.

Jens Olsen, Bispehusene 42 og Lone Mikkelsen, Rytterhusene 76 blev begge genvalgt.

Pkt. 9. Valg af 1 bestyrelsesmedlem for 1 år.

Thomas N .M. Hansen Tranehusene 25 blev nyvalgt med 75 stemmer.

Pkt. 10. Valg af 2 suppleanter.

Henning Engelbak, Skyttehusene 12 blev genvalgt og Susanne K. Baudier, Tranehusene 71 blev nyvalgt.

Pkt. 11. Valg af 2 revisorer.

Benno Jørgensen, Tranehusene 58 og Christian Johansen, Skyttehusene 69 blev begge genvalgt.

Pkt. 12. Valg af 2 revisorsuppleanter.

Gitte Jørgensen, Rytterhusene 51 og Peter Larsen, Rytterhusene 27 blev begge genvalgt.

Pkt. 13. Eventuelt.

Information om YouSee og de nye muligheder de tilbyder.
Under dette punkt kan der ikke sættes forslag til afstemning.

Der var 70 parceller tilstede, heraf 3 med fuldmagt.

______________________      __________________      _____________________
Dirigent Steffen Wanscher       Formand Nils Jensen        Sekretær Lone Mikkelsen

Referat fra Generalforsamling 2014