Indkaldelse til generalforsamling i Grundejerforeningen Godthåbsparken

torsdag den 26. marts 2015 kl. 19:00

på VUC-VEST, Gymnasievej 10.

 

Dagsorden:

Pkt.1.          Valg af dirigent.

Pkt.2.          Bestyrelsens beretning om det forløbne år.

Pkt.3.          Aflæggelse af revideret regnskab til godkendelse.

Pkt.4.          Rettidige indkomne forslag.

             A – Vedtægtsændringer

Begrundelse: I årene 2002,2007 og 2008 besluttede generalforsamlingen nogle vedtægtsændringer vedr. §15 stk.7, §9 stk.6.6, §18 og § 14.

Disse vedtægtsændringer plus enkelte ændringer som bestyrelsen foreslår skal godkendes af kommunalbestyrelsen.

Af bilag pkt. 4A fremgår ændringerne. Det med rødt markeret er det, der udgår, og det med grønt er det, der tilføjes.

Forslag: generalforsamlingen godkender vedtægtsændringerne.

Forslagsstiller: Bestyrelsen.

 

B – Referat af punktet evt. ved generalforsamlingen.

Se bilag B

Forslagsstiller: René M. Busch, Tranehusene 61.

 

C – Kameraovervågning af fælles parkeringsarealer i Godthåbsparken.

Se bilag C

Forslagsstiller: Ibrahim Beg, Bispehusene 37.

 

D – Aflukning af fodboldbanen ved Klub Kernehuset.

Se bilag D

Forslagsstiller: Sonny Bolvig på vegne af Fasanhusene 38,40,42,44,46,48,50 og 52.

 

E – Undersøgelse af mulighed for etablering af solcelleanlæg.

Se bilag E

Forslagsstiller: Jens Olsen, Bispehusene 42.

 

F – Offentlig tilgængelig hjertestarter i Godthåbsparken.

Se bilag F og  ekstra Bilag: placering af hjertestartere og økonomien

Forslagsstiller: Lone Mikkelsen, Rytterhusene 76 og Jens Olsen, Bispehusene 42.

 

Pkt. 5.         Fastsættelse af honorarer.

Pkt.6.          Fremlæggelse af budget og fastsættelse af kontingent.

Pkt.7a.        Valg af formand for 1 år.

Nils Jensen har meddelt, at han efter 26 år som formand fratræder på generalforsamlingen.

                    Næstformand Christian Heick opstiller som ny formand.

Pkt.7b.        Valg af kasserer for 2 år.

                    På valg er Sven Erik Kirchhoff, Fiskerhusene 94.

Pkt.8.          Valg af 3 bestyrelsesmedlemmer.

På valg er Christian Heick, Fasanhusene 59, Rudi Tobisch, Tranehusene 36 og Thomas N.M. Hansen, Tranehusene 25.

Pkt.9.          Valg af 2 suppleanter.

På valg er Henning Engelbæk, Skyttehusene 12 og Susanne K. Bandier, Tranehusene 71.

Pkt. 10.       Valg af 2 revisorer.

På valg er Benno Jørgensen, Tranehusene 58 og Christian Johansen, Skyttehusene 69.

Pkt.11.        Valg af 2 revisorsuppleanter.

                   På valg er Gitte Jørgensen, Rytterhusene 51 og Peter Larsen, Rytterhusene 27.

Pkt.12.        Eventuelt.

                   Under dette punkt kan der ikke sættes forslag til afstemning.

 

Bestyrelsen

NB.

Fuldmagter til generalforsamlingen: Hvert mødende kan kun have en fuldmagt med, og den skal være generel. Dvs. der må ikke stå, hvad der skal stemmes, og den skal gælde til alle punkter på dagsordenen – se vedtægterne §11 stk.1.

Restancer til grundejerforeningen skal være betalt for at kunne deltage i generalforsamlingen, kvittering kan medbringes. Restance kan betales ved indgangen til generalforsamlingen – se vedtægterne §5 stk.6.

Indkaldelse til generalforsamling 26. mar 2015