Beslutningsreferat af generalforsamling i Grundejerforeningen Godthåbsparken,
torsdag den 26. marts 2015 kl. 19.00 på VUC-VEST.

Formanden Nils Jensen bød velkommen.

Sammen med indkaldelsen er der blevet omdelt regnskab, bestyrelsens beretning samt rettidig indkommende forslag.

Alt kan ligeledes læses på hjemmesiden.

 

1: Valg af dirigent.

Steffen Wanscher blev enstemmigt valgt. Generalforsamlingen er lovligt indvarslet og beslutningsdygtig.

Der er 74 parceller til sted, heraf 5 ved fuldmagter.

 

2: Bestyrelsens beretning.

Bestyrelsens beretning blev gennemgået. Beretningen blev taget til efterretning.

 

3: Aflæggelse af revideret regnskab til godkendelse.

Kasseren gennemgik regnskabet. Regnskabet er godkendt af både interne og eksterne revisorer. Regnskabet blev enstemmigt vedtaget.

 

 

4: Rettidigt indkommende forslag.

A – vedtægtsændringer.

Bestyrelsen gennemgik kort de tidligere vedtagende ændringer, og begrundede ønsket om tilføjelse af § 25.

Kræver en ekstraordinær generalforsamling da der ikke er tilstrækkelig parceller repræsenteret. Vi er i alt 834 parceller, og der skal være ¾ tilstede dvs. 625 parceller på en generalforsamling for at kunne vedtage vedtægtsændringer. Og der er kun 74 parceller tilstede.

Der var stort flertal for vedtægtsændringer af § nummer 1 til og med nummer 24.

Der var stort flertal for tilføjelse af § 25.

Der var stort flertal for rettelse i ”hus og ordensreglerne”.

B – Referat af punktet Evt. ved generalforsamling.

Forslagsstiller begrundede sit forslag, og bestyrelsen og deltager kommenterede.

Vedtaget med stort flertal.

C – kameraovervågning af fælles parkeringsarealer i Godthåbsparken.

Forslagsstiller begrundede sit forslag, og bestyrelsen og deltager kommenterede. Vores parkeringsarealer er offentlige, og det svært at opnå tilladelse til kameraovervågning af offentlige områder. Men bestyrelsen vil tage kontakt til Politiet og undersøge nærmere om mulighed for tilladelse og undersøge hvad det måtte koste.

Forslaget ved taget med lille flertal.

D- Aflukning af fodboldbanen ved Klub Kærnehuset.

Forslagsstiller begrundede sit forslag, og bestyrelse og deltager kommenterede.

Det er Grundejerforeningen som ejer bygningen, og den er lejet ud til Albertslund kommune.

Der var 2 tidspunkter for lukning/aflåsningen af banen, kl. 17.30 hvor klubben lukker og kl. 19.00 hvor svømmebadet lukker.

Der var 52 stemmer for at banen skulle lukkes kl 17.30.

Der var 45 stemmer for at banen skulle lukkes kl 19.00

Det blev vedtaget at bestyrelsen samme med forslagsstillerne skal tage kontakt til Albertslund kommune, og de samme skal arbejde hen mod en løsning.

Forslaget blev vedtaget med stort flertal.

E- Undersøgelse af muligheden for etablering af solcelleanlæg.

Forslagsstiller begrundede sit forslag, og bestyrelsen og deltager kommenterede.

Vedtaget med stort flertal.

F- Offentlig tilgængelig hjertestarter i Godthåbsparken.

Forslagsstiller begrundede sit forslag, og deltagerne kommenterede.

Vedtaget med stort flertal.

 

5: Fastsættelse af honorar.

Honoraret reguleres med pristallet som er 0,7 %.

Vedtaget med stort flertal

 

6: Fremlæggelse af budget 2015 og fastsættelse af kontingent 2015.

Kasseren gennemgik budgettet for 2015. Kontingentet pristalsreguleres.

Enstemmigt vedtaget.

 

7A: Valg af formand for 1 år.

Christian Heick, Fasanhusene 59 blev valgt.

 

7B: Valg af kasserer for 2 år.

Sven Erik Kirchhoff, Fiskerhusene 94 blev genvalgt.

 

8: Valg af 3 bestyrelsesmedlemmer.

Rudi Tobisch, Tranehusene 36, blev genvalgt.

Thomas N.M. Hansen, Tranehusene 25, blev genvalgt.

Susanne K. Baudier, Tranehusene 71, blev valgt.

 

9: Valg af 2 suppleanter.

Da der er 4 kandidater, blev der stemt skriftligt.

Henning Engelbak, Skyttehusene 12, blev genvalgt med 104 stemmer.

Dina Markussen, Fasanhusene 52, blev valgt med 77 stemmer.

Jonna Tønnesen, Rytterhusene 88, fik 43 stemmer.

Jørgen Olsen, Falkehusene 40, fik 30 stemmer.

7 blanke stemmer.

 

10: Valg af 2 revisorer.

Christian Johansen, Skyttehusene 69 blev genvalgt.

Benno Jørgensen, Tranehusene 58 blev genvalgt.

 

11: Valg af 2 revisorsuppleanter.

Gitte Jørgensen, Rytterhusene 51 blev genvalgt.

Peter Larsen, Rytterhusene 27 blev genvalgt.

 

12: Eventuelt.

Stort ros til den afgåede formand Nils Jensen, Rytterhusene 25. Han fik overrakt en lækker købmandskurv. Og der var stående klapsalver til Nils, som tak for 26 gode, spændende, udfordrende og dejlige år.

Flere i salen gav udtryk for at de er ked af al den graffiti som er i vores bebyggelse, og især på enderækkehusene. Det er ejeren af huset som selv står for vedligehold og fjernelse af graffiti.

Der opfordres til at melde graffiti til politiet hurtigst muligt, samt til forsikringen, da nogle forsikringer dækker fjernelse af graffiti.

Der blev forslået at male det over / gøre det ulæseligt, da graffiti maler kendes på deres ”tags” og hvis disse fjernes gøres det uattraktivt for andre graffiti maler at male samme sted.

Det er trist at se hvordan vores bebyggelse forfalder og hvor mange dårligt vedligeholdte parceller der er.

Der blev stillet spørgsmål til den asfalt som blev lagt på for nogle år siden, mht. økonomi og holdbarhed.

Der er problemer med at trailere parkeres i længere tid end de 24 timer som er tilladt på parkeringspladserne.

 

Formand Nils Jensen
_______________________

 

Sekretær Lone Mikkelsen
_______________________

 

Dirigent Steffen Wanscher
_______________________

Referat fra GPs generalforsamling 26.marts 2015