Beslutningsreferat af ekstraordinær generalforsamling i Grundejerforeningen Godthåbsparken,

torsdag den 28. maj 2015 kl. 19.00 på Herstedøster Skole.

Formanden Christian Heick bød velkommen.

 

1: Valg af dirigent.

Bestyrelsen foreslog Finn Stubtoft, som blev enstemmigt valgt.

Generalforsamlingen var lovligt indvarslet og beslutningsdygtig jfr. vedtægterne om ekstraordinær generalforsamling.

Der var 19 parceller til sted.

Stemmertæller vælges ved behov.

Alt hvad der blev sagt på generalforsamlingen blev optaget og gemt.

 

2: Rettidigt indkommende forslag.

Vedtægtsændringer.

Dirigenten og bestyrelsen gennemgik kort hver enkelt vedtægtsændring, og der blev stemt ved hver enkelt ændring.

§ 2 stk. 2 enstemmigt vedtaget.

§ 2 stk. 4 enstemmigt vedtaget.

§ 4 stk. 1 enstemmigt vedtaget.

§ 5 stk. 1 enstemmigt vedtaget.

§ 5 stk. 3 enstemmigt vedtaget.

§ 6 stk. 1 enstemmigt vedtaget.

§ 7 stk. 6 enstemmigt vedtaget.

§ 9 stk. 5 enstemmigt vedtaget.

§ 9 stk. 5 enstemmigt vedtaget (ny stk. 5 gammel stk. 6).

§ 14 stk. 1 enstemmigt vedtaget.

§ 14 stk. 2 enstemmigt vedtaget.

§ 15 stk. 7 vedtaget med 15 stemmer for og 2 stemmer imod.

§ 16 stk. 3 enstemmigt vedtaget.

§ 18 stk. 1 til og med 4 enstemmigt vedtaget.

§ 18 enstemmigt vedtaget (gammel § 19).

§ 19 enstemmigt vedtaget (gammel § 20).

§ 20 enstemmigt vedtaget (gammel § 21).

§ 21 enstemmigt vedtaget (gammel § 22).

§ 22 enstemmigt vedtaget (gammel § 23).

§ 23 enstemmigt vedtaget (gammel § 24).

§ 24 enstemmigt vedtaget (gammel § 25).

§ 25 enstemmigt vedtaget.

 

3: Eventuelt.

Debat om hus og ordensregler og hvordan disse håndhæves. Det er svært at håndhæve reglerne, der kan kun henstilles til hensyntagen til naboer, da vi er en ejerforeningen og folk derfor selv ejer deres bolig.

Der blev opfordret til at der skulle sendes et brev til alle parceller om at holde pænt, rent og rydeligt, samt fjerne ukrudt både foran og bagved egen parcel.

Der blev stillet spørgsmål til deklaration mht. antal af beboer i et hus. Det oplyses at deklarationen siger at der max må bo 4 personer i et hus, dvs. 1 person pr. opholdsrum. Bestyrelsen undersøger spørgsmålet nærmere.

Der er sendt at brev til kontoret om græsslåning og hvordan området ser ud efter græsslåning. Der efterlyses et svar.
Bestyrelsen informerede om at der vil komme svar på henvendelsen efter næste bestyrelsesmøde, da sagen skal drøftes der.

Generalforsamlingen afsluttes kl 19.40.

Dirigenten takkede for god ro og orden.

 

Formand Christian Heick

_______________________

Sekretær Lone Mikkelsen

_______________________

Dirigent Finn Stubtoft

Referat af ekstraordinære generalforsamling maj 2015