Indkaldelse til generalforsamling i
Grundejerforeningen Godthåbsparken
torsdag den 31. marts 2016 kl. 19:00
på Herstedøster Skole i musisk rum.

bemærk at generalforsamlingen ikke afholdes på den sædvanlige lokalitet

Dagsorden:

Pkt.1. Valg af dirigent.

Pkt.2. Bestyrelsens beretning om det forløbne år.

Pkt.3. Aflæggelse af revideret regnskab til godkendelse.

Pkt.4. Rettidige indkomne forslag.

A – Ansættelse af Gartner.
Jeg vil gerne stille forslag om, at der ansættes en gartner til en fast helårsansættelse, i stedet for kun at have 1 mand ansat i sommermånederne til at slå græs, som det har været hidtil.
Jeg mener, at der er arbejde nok til 1 mand mere i at passe de grønne områder hele året rundt, da kvaliteten godt kunne være højere. Som det er nu, er der opgaver, som ikke kan nås rettidigt og opgaver, som vores nuværende ansatte ikke har kompetencerne til, hvorfor det har været nødvendigt at hyre eksternt hjælp.
Ved en fastansættelse mener jeg, at den ansatte får en større forståelse og ansvarsfølelse for områdets opgaver og hvis det er en gartner eller anden faguddannet, mener jeg også at kvaliteten vil blive højere.
Så jeg vil gerne indstille til at bestyrelsen undersøger muligheden for en helårsansættelse uden at kontingentet skal stige.


Forslagsstiller: Dina Markussen, Fasanhusene 52.

————————————————————-

B – Skiltning på legepladser og tennisbaner.

Skiltning på henholdsvis legepladser og tennisbanerne om, at der skal være ro senest på et givent tidspunkt f.eks. kl 21.30.

Aflåsning af tennisbanerne skal være med cylindre, hvor man ikke bare kan få kopieret nøglen i nærmeste hælebar.

 

Forslagsstiller: Per Larsen, Skyttehusene 58.

————————————————————-

C – Vedligeholdelse af facaderne på gavlene.

Der er nogle facader, som er blevet pudset op og malet, og andre facader er blevet malet. Mit forslag går ud på, at facaderne skal være ens, da det vil være pænest. Der er mange, der trænger til at blive vedligeholdt.
Udgiften til vedligeholdelse kunne blive dækket over grundejerforeningen med en mindre prisstigning. Grundejerforeningen er stor, så der må kunne indhentes et godt tilbud.

 

Forslagsstiller: Merete Trane Krogh, Rytterhusene 19.

————————————————————-

D – Udskiftning af Skure.

Mange skure trænger til at blive udskiftet. Kan grundejerforeningen indhente tilbud på nye skure, så det bliver attraktivt at udskifte og derved vedligeholde deres bolig.

Forslagsstiller: Merete Trane Krogh, Rytterhusene 19.

————————————————————-

E – Større åbenhed om bestyrelsens arbejde.

Jeg vil godt foreslå at der kommer større åbenhed om bestyrelsens store arbejde.
1. at der er åbne dagsordner for møderne, og disse er tilgængelige på hjemmesiden.
2. at mødedatoer bliver tilgængelige på hjemmesiden.
3. at der skrives referat fra møder og det er tilgængeligt på hjemmesiden senest 14
dage efter afholdt møde.
Der skal lyde stor ros for der er kommet meget mere information på hjemmesiden i form af nyt fra bestyrelsen.
Jeg er ikke i tvivl om der gøres et stort arbejde fra bestyrelsens side, jeg finder det dog ret problematisk, at jeg som beboer ikke kan se hvad der er fokus på. Ligedan er det vanskeligt at støtte op om evt. problematikker da informationsniveauet er “under cover” – usynligt.
Til den nuværende og kommende bestyrelse vil jeg opfordre til arbejde med hvordan vi får fokus på de vedtægter vi har og hvordan de overholdes. Her tænker jeg specifik på parkering af lastbiler, autocampere med mere.

Forslagsstiller: Jane Nielsen, Skyttehusene 46.

————————————————————-

Pkt. 5. Fastsættelse af honorarer.

 

Pkt.6. Fremlæggelse af budget og fastsættelse af kontingent.

 

Pkt.7. Valg af formand for 2 år.
          På valg er Christian Heick, Fasanhusene

Pkt.8. Valg af 2 bestyrelsesmedlemmer.
         
På valg er Lone Mikkelsen, Rytterhusene 76 og Jens Olsen, Bispehusene 42.

Pkt.9. Valg af 2 suppleanter.
          På valg er Henning Engelbæk, Skyttehusene 12 og Dina Markussen, Fasanhusene 52.

Pkt. 10. Valg af 2 revisorer.
          På valg er Benno Jørgensen, Tranehusene 58 og Christian Johansen, Skyttehusene 69.

Pkt.11. Valg af 2 revisorsuppleanter.
          På valg er Gitte Jørgensen, Rytterhusene 51 og Peter Larsen, Rytterhusene 27.

Pkt.12. Eventuelt.
         Under dette punkt kan der ikke sættes forslag til afstemning.

 

Bestyrelsen

 

NB.
Fuldmagter til generalforsamlingen: Hver mødedeltager kan kun have en fuldmagt med, og den skal være generel. Dvs. der må ikke stå, hvad der skal stemmes, og den skal gælde til alle punkter på dagsordenen – se vedtægterne §11 stk.1.

Restancer til grundejerforeningen skal være betalt for at kunne deltage i generalforsamlingen, kvittering kan medbringes. Restance kan betales ved indgangen til generalforsamlingen – se vedtægterne §5 stk.6.

Indkaldelse til generalforsamling torsdag den 31. marts 2016