Årsberetning Godthåbsparken 2015


Generelt
Bestyrelsen fik i 2015 ny formand og næstformand. Det har ført til nye måder at arbejde på. Hvor der tidligere var nogle af bestyrelsens arbejdsopgaver, som blev foretaget af enkelt personer, har vi nu sat det som mål, at der altid bør være minimum 2 bestyrelsesmedlemmer ind over alle arbejdsopgaver. Både som støtte og backup og ikke mindst som en måde at dele viden ud på flere personer. Derudover har vi også sat os det mål at blive bedre til at oplyse om bestyrelsens arbejde og de løbende projekter, som vi har sat i gang. Dette sker via Grundejerforeningens hjemmeside. Dette er et udviklingspunkt, som vi løbende har fokus på.
Da tennissæsonen var ovre, og svømmebadet var vinterlukket, gik renoveringen af fællesområdet i gang. Arbejdet bliver først helt færdigt i foråret 2016, da der mangler noget anlægsgartnerarbejde.

Parkeringspladser
Der er blevet etableret 8 nye sideparkeringspladser i Glentehusene. Vi kom desværre i gang så sent på året, at det ikke var muligt at blive helt færdige. Stregerne mangler, men parkeringsbåsene vil blive opmærket, når temperaturene er steget lidt mere. Vi har stadig en udfordring med antallet af parkeringspladser i GP, men problemet er, at der hvor der er størst behov samtidigt er der, hvor der ikke er plads til flere sideparkeringspladser. Samtidigt er der andre steder i GP, hvor der er ledige pladser.
Trailer/campingvogne henstilles ofte ulovligt på vores parkeringspladser, da det ifølge kommunens regler kun er tilladt et henstille et påhængskøretøj i 24 timer. Vi har i 2015 ændret den informationsseddel, der bliver sat på de henstillede påhængskøretøjer, da der opstod misforståelser. Vi har også henvendt os til politimesteren, for at få navn og adresser på ejerne af påhængskøretøjerne. Politiet skulle have kontaktet de pågældende ejere.

Boldbanen ved Kærnehuset
Der har været store problemer med boldbanen ved Kærnehuset med blandt andet støjgener. Vi har over for kommunen et minimumskrav vedr. banen og det er, at fodboldbanen skal ombygges til en model med støjdæmpede bander. Nettet over banen kunne ikke modstå den tunge sne i december, så det er taget ned foreløbigt. Der har også været problemer med grupperinger af unge, der skabte usikkerhed i området. Omkring årsskiftet fik Klub Kærnehuset smadret adskillige vinduer, og der blev sat ild til en container.
Vi er i dialog med Kærnehuset, kommunen, Kriminalpræventiv enhed og politiet, og vi har været til 2 møder og skal til det 3 mødes snarest. Der arbejdes på en holdbar løsning, og der sat initiativer i gang.

Kontor
I forbindelse med helligdagene omkring jul og nytår blev alle vinduerne i kontoret smadret – optil flere gange. Det kom til at koste os mange penge at få afdækket midlertidigt og at få isat nye vinduer efterfølgende. Også dette er blevet taget op på de ovenævnte møder med kommunen og politiet.

Grundvandspumpe alarmer
De to steder vi tidligere har testet alarmer, blev i 2015 udvidet med en 3. løsning, da vi ønskede at få et 3. tilbud. Den nyeste løsning er den vi har besluttet os for. Prisen var således, at vi for en lille merpris, som dækkes ind under det normale budget, kunne få helt nye pumper. Det gør, at vi kan spare på den normale udskiftning/vedligehold af pumper (nogle af pumperne i foreningen er aldrig blevet skiftet). Det er også i den løsning blevet muligt at trække ledning gennem aftræksrør, i stedet for at den skulle nedfræses i gulvet. Udskiftningen er startet op i uge 12 og forventes at slutte i løbet af uge 17, såfremt alt går efter planen.

Renovation
Der har ikke været nogle ændringer i 2015, men i efteråret 2016 bydes der på mange nye udfordringer.
Det er meningen, at 50% af alle affaldsressourcer skal genbruges. Det er et EU direktiv, der bliver til dansk lov. Kommunalbestyrelsen i Albertslund har på baggrund af dette besluttet en ambition om, at målet skal nås inden 2018. Derfor skal vi i fremtiden sortere i 7 fraktioner nær husstanden.
Vi fortsætter med vores egen renovationsordning, men vi skal også til at sortere metal, plast, pap og organisk affald ved hustanden. Det betyder, at vi skal have endnu et stativ foran huset. Dette stativ skal bruges til det organiske affald og til plast. Det nuværende skuffestativ skal bruges til papir, metal, pap og glas. Det vil naturligvis være sådan, at storskraldspladsen stadig vil være det sted store enheder og mængder skal hen. Kommunens oplæg er, at vi skal gå over til 14 dages tømning, så det organiske affald hentes den ene uge og restaffald hentes den næste. De øvrige afhentninger har vi er endnu ikke fastlagt, men justeringer kommer vi ikke uden om.

Legepladser
Vi arbejder på at kunne præsentere en ny legeplads i Skriverhusene, da Western naturlegepladsen efterhånden kun er en skygge af sig selv. Den ligger dog uden for vores matrikel, på kommunens område. Der har tidligere været en mundtlig aftale, og vi venter på en skriftlig lånaftale for området. Derefter skal der søges en byggetilladelse. Vi håber at kunne anlægge legepladsen inden sommeren.

Hegn
Vi endte med at skifte hele hegnet omkring tennis-, minigolf- og svømmebassin-området. Vi er gået væk fra trådhegn, og har fået et mere solidt hegn, der forhåbentligt holder sig pænt i mange flere år. Der mangler stadig en hel del anlægsgartnerarbejde, før området står færdigt. Derudover vil der gå noget tid, før det hele er rigtigt pænt, og det grønne er vokset op.

Tennisbaner
Renoveringen af tennisbanerne har været sparet væk i mange år, men nu er de snart færdige. Der er kommet kunstgræs på banerne, net-stolperne er blevet oprettet, og stolpernes fundament er blevet forstærket. Der kommer nye net og nye bænke. Der mangler en del anlægsgartnerarbejde, der skal blandt andet laves en kant ved bunden af hegnene, så boldene ikke ruller ud under hegnet. Hegnet har fået nye døre, så begge baner har en dør i hver side, udfor nettet. Disse vil blive aflåst og kræve en nøgle, ligesom til morgenbadning. Disse nøgler kan hentes på kontoret mod et depositum. Til tennisbanerne bliver det en systemnøgleløsning.

Minigolf
7 baner er blevet nylavet/renoveret.
Det store træ på pladsen blev ramt af tung sne i vinteren, og flere store grene knækkede. Der er sket småskader på de nærmeste baner, men det var heldigvis ikke nogle af de nye baner der blev ramt.

Svømmebadet
Liggestolsområdet bliver udvidet da vi, i forbindelse med det nye hegn, har valgt at flytte beplantningen om på minigolf-siden af hegnet. Vi har indkøbt en dug, der ligger over det store bassin i vinterperioden. Den forhindrer skidt og blade kommer ned i bassinet. Dermed undgår vi at skulle tømme bassinet for vand, rensning af bund og sider samt genopfyldning af 750.000 liter vand. Vandet fra sidste år skal nu bare toppes op og så renses igennem vores anlæg.
Vi fik nye grønne gummibånd med Godthåbsparken tryk på. Unge svømmere kan, hvis de viser deres færdigheder over for livrederne, få et pink bånd, der giver adgang til den dybe ende af bassinet. Hvis man skal ned og bade, skal båndet huskes og kunne vises frem.

Hjertestarter
De 5 nye hjertestartere er kommet op og er på følgende adresser:
• Bispehusene 25 på siden af skuret ud mod græsplænen/parkeringspladsen.
• Fiskerhusene 1 på fronten af skuret ud mod stien.
• Jægerhusene 62 på enden af skuret ud mod stien og legepladsen.
• Fasanhusene 59 på enden af skuret ud mod stien og legepladsen.
• Tranehusene 47 på siden af skuret ud mod græsplænen.
På loppemarkedet i maj 2015 var en repræsentant fra firmaet, som har leveret hjertestarterne, tilstede, og han viste hvordan hjertestarterne skal bruges. Han kom også og besøgte os en aften i medio december 2015, hvor vi igen fik vist hvordan hjertestarterne skal bruges. Vi regner med at lave en demonstration igen i maj/juni 2016. Vi er rigtig glade for den store opbakning og den ros vi har fået, i forbindelse med vi har sat hjertestarterne op.

De grønne områder
Mange træer, buske og hække knækkede og væltede, da vi oplevede vintervejr med meget tung sne, og senere også en gang stormvejr.
Det har været nødvendigt at hyre eksternt gartnerhjælp primært til Trane-Rype, hvor der er en del områder, som nu er gjort mindre vedligeholdelseskrævende. Ikke alle er enige i vores beslutninger, men de er truffet for at fordele ressourcerne mest fair.
Hvis man ønsker noget andet i sit område, end det vi kan tilbyde, er man velkommen til at søge om det, men det kræver, at man som beboer selv vedligeholder det.
Vi vil fortsat arbejde på at gøre de grønne områder pænere og opfordrer alle til at tage et medansvar for at dette skal lykkes.
Vi henstiller ligeledes til, at alle sørger for, at deres huse, skure og hegn er vedligeholdt og fremstår pænt – dette øger glæden ved at bo her endnu mere.
Vi har fortsat massive problemer med, at især børn og unge smider deres affald over alt, og at nogle hundeejere ikke samler deres hundelorte op. Hjælp os med at sige fra over for dette når I oplever det.

Bump
Der er som forsøg sat 3 bump op på stikvejen i Skyttehusene. Vi har konstateret, at placeringen af disse ikke er helt optimal, hvorfor vi har ændret lidt i dette. Det bliver muligt at køre uden om bump, når man cykler. Når vi har afprøvet den nye placering, vil vi evaluere på forsøget.

Kompostbeholdere
Der er ca. 230 parceller, der har kompostbeholdere. Husk at kompostbeholdere er gratis og kan rekvireres via kontoret.

Fester
Sankt Hans festen blev afholdt i godt vejr, heksen blev brændt af og midsommervisen sunget.
Fastelavnsfesten var en stor succes med ca. 270 deltagere. Dejligt at se så mange glade beboere og flotte udklædninger. Vi glæder os til at gentage succesen næste år. Ris/ros modtages gerne.

Nytårsfyrværkeri
Efter vi i 2013 besluttede at hvert parcel skal betale 25 kr. i kvartalet, har nytårsfyrværkeriet været en fast og tilbagevendende begivenhed her i Godthåbsparken, således også i år.

Loppemarked
Beboere i Godthåbsparken har i 2015 arrangeret 2 fælles loppemarkeder, der blev afholdt på græsplænen mellem Glente/Rytter og senest mellem Falke/Jæger.
Bestyrelsen deltog på loppemarkedet med en sodavand- og popcornbod.

Projekter, som er i støbeskeen til udførelse på et senere tidspunkt
• Renovering af de øvrige minigolfbaner
• Solceller til strømproduktion. Vi har undersøgt mulighederne og økonomien i at etablere et solcelle anlæg på taget af vores værksteds- eller kontorbygning
• Etablering af kunstgræs på “metal” legepladsen i Tranehusene lige nr.
• Renovering af legepladsen med skibet i Fiskerhusene ud mod Roholmsvej
• Det gamle naturlegepladsområde i Glentehusene.
Der er dog ikke økonomi til alle ting på én gang, så det vil ske løbende. Ligesom vi vil se på alle de andre legepladser løbende, hvis de trænger til renovering, udskiftning eller afvikling.

Årsberetning for 2015