Beslutningsreferat af generalforsamling i Grundejerforeningen Godthåbsparken,
torsdag den 31. marts 2016 kl. 19.00
på Herstedøster Skole.

Formanden Christian Heick bød velkommen kl 19.08, lidt forsinket pga. det store fremmøde.

1: Valg af dirigent.

Finn Stubtoft blev enstemmigt valgt. Generalforsamlingen var lovligt indvarslet og beslutningsdygtig. Sammen med indkaldelsen var der blevet omdelt regnskab, bestyrelsens beretning samt rettidig indkommende forslag. Alt kunne ligeledes læses på hjemmesiden.

Der var 98 parceller til stede, heraf 10 ved fuldmagter. I alt 216 stemmer.

2: Bestyrelsens beretning.

Bestyrelsens beretning blev gennemgået. Beretningen blev vedtaget.

3: Aflæggelse af revideret regnskab til godkendelse.

Kasseren gennemgik regnskabet 2015. Regnskabet er godkendt af både interne og eksterne revisorer. Regnskabet blev vedtaget.

4: Rettidigt indkommende forslag.

A – Ansættelse af Gartner.

Jeg vil gerne stille forslag om, at der ansættes en gartner til en fast helårsansættelse, i stedet for kun at have 1 mand ansat i sommermånederne til at slå græs, som det har været hidtil.

Jeg mener, at der er arbejde nok til 1 mand mere i at passe de grønne områder hele året rundt, da kvaliteten godt kunne være højere. Som det er nu, er der opgaver, som ikke kan nås rettidigt og opgaver, som vores nuværende ansatte ikke har kompetencerne til, hvorfor det har været nødvendigt at hyre eksternt hjælp.

Ved en fastansættelse mener jeg, at den ansatte får en større forståelse og ansvarsfølelse for områdets opgaver og hvis det er en gartner eller anden faguddannet, mener jeg også at kvaliteten vil blive højere.

Så jeg vil gerne indstille til at bestyrelsen undersøger muligheden for en helårsansættelse uden at kontingentet skal stige.

Forslagsstiller: Dina Markussen, Fasanhusene 52.

For:                130                Vedtaget

Imod:             86

I alt:               216 stemmer

B – Skiltning på legepladser og tennisbaner.

Skiltning på henholdsvis legepladser og tennisbanerne om, at der skal være ro senest på et givent tidspunkt f.eks. kl 21.30.

Aflåsning af tennisbanerne skal være med cylindre, hvor man ikke bare kan få kopieret nøglen i nærmeste hælebar.

Forslagsstiller: Per Larsen, Skyttehusene 58.

Forslaget blev på generalforsamlingen, efter debat, opdelt i 2 forslag.

Et om skiltning, og et om aflåsning af tennisbaner.

Forslaget om skiltning, som fremlagt i indkaldelsen, blev trukket.

Der kom så et forslag om at ændre vores hus- og ordensregler.

Forslaget er som følger:

Der skal være ro i fælles udendørs arealerne senest kl 22.00

For:                216                Vedtaget

Imod:             0                   

Forslaget om aflåsningen af tennisbaner blev trukket, da der allerede arbejdes på en løsning, som forventes ibrugtaget snarest.

C – Vedligeholdelse af facaderne på gavlene.

Der er nogle facader, som er blevet pudset op og malet, og andre facader er blevet malet. Mit forslag går ud på, at facaderne skal være ens, da det vil være pænest. Der er mange, der trænger til at blive vedligeholdt.

Udgiften til vedligeholdelse kunne blive dækket over grundejerforeningen med en mindre prisstigning. Grundejerforeningen er stor, så der må kunne indhentes et godt tilbud.

Forslagsstiller: Merete Trane Krogh, Rytterhusene 19.

Forslagsstilleren var ikke tilstede, og kunne derfor ikke uddybe eller begrunde forslaget.

Forslaget blev afvist, da det er i strid med vores vedtægter.

D – Udskiftning af Skure.

Mange skure trænger til at blive udskiftet. Kan grundejerforeningen indhente tilbud på nye skure, så det bliver attraktivt at udskifte og derved vedligeholde deres bolig.

Forslagsstiller: Merete Trane Krogh, Rytterhusene 19.

Forslagsstiller var ikke tilstede, og kunne derfor ikke uddybe eller begrunde forslaget.

Bestyrelsen tolkede forslaget, som at det pålægges bestyrelsen at indhente tilbud fra forskellige leverandører på de 6 typer at skurer som er tilladt iflg. lokalplanen. Og disse tilbud gøres offentlig tilgængelige for beboerne i Grundejerforeningen Godthåbsparken.

For:                0

Imod:             216                Faldet

E – Større åbenhed om bestyrelsens arbejde.

Jeg vil godt foreslå at der kommer større åbenhed om bestyrelsens store arbejde.

1. at der er åbne dagsordner for møderne, og disse er tilgængelige på hjemmesiden.

2. at mødedatoer bliver tilgængelige på hjemmesiden.

3. at der skrives referat fra møder og det er tilgængeligt på hjemmesiden senest 14

     dage efter afholdt møde.

Der skal lyde stor ros for der er kommet meget mere information på hjemmesiden i form af nyt fra bestyrelsen.

Jeg er ikke i tvivl om der gøres et stort arbejde fra bestyrelsens side, jeg finder det dog ret problematisk, at jeg som beboer ikke kan se hvad der er fokus på. Ligedan er det vanskeligt at støtte op om evt. problematikker da informationsniveauet er ”under cover” – usynligt.

Til den nuværende og kommende bestyrelse vil jeg opfordre til arbejde med hvordan vi får fokus på de vedtægter vi har og hvordan de overholdes. Her tænker jeg specifik på parkering af lastbiler, autocampere med mere.

Forslagsstiller: Jane Nielsen, Skyttehusene 46.

Forslagsstiller var ikke tilstede, og kunne derfor ikke uddybe eller begrunde forslaget.

Dirigenten delte forslaget op i 2, et om større åbenhed, og et om fokus på vedtægter mht. parkering.

Begge forslag:

For:                0

Imod:             216                Faldet

5: Fastsættelse af honorar.

Honoraret reguleres med pristallet som er 0,7 %.

Vedtaget.

6: Fremlæggelse af budget 2016 og fastsættelse af kontingent 2016.

Kasseren gennemgik budgettet for 2016.

Uændret kontingentet i 2016.

Dog opkræves kr. 980,00 pr. parcel, delt over 4 kvartaler, som betaling for tidligere vedtaget alarm og udskiftning af grundvandspumper.

Vedtaget.

7: Valg af formand for 2 år.

Christian Heick, Fasanhusene 59 blev valgt.

8: Valg af 2 bestyrelsesmedlemmer for 2 år.

Jens Olsen, Bispehusene 42 blev valgt.

Dina Markussen, Fasanhusene 52 blev valgt.

9: Valg af 2 suppleanter for 1 år.

Henning Engelbak, Skyttehusene 12, valgt.

Lone Mikkelsen, Rytterhusene 76, valgt.

10: Valg af 2 revisorer.

Christian Johansen, Skyttehusene 69, valgt.

Benno Jørgensen, Tranehusene 58, valgt.

11: Valg af 2 revisorsuppleanter.

Nils Jensen, Rytterhusene 25, valgt.

Per Larsen, Skyttehusene 58, valgt.

12: Eventuelt.

Stor ros til bestyrelsens nye linje mht. beboerinddragelse.

Der kommer en ny skraldeordning i Albertslund kommune i løbet af 2016. Bestyrelsen mangler pt information fra kommunen, men vi arbejder på en god løsning for Godthåbsparken. Vi har i øjeblikket vores egen ordningen, og der arbejdes henimod at vi beholder den, dog med de ændringer som kræves. Vi betaler 5 % mindre end dem som har den kommunale ordning. Og det vil vi gerne fortsætte med.

Der skal investeres i løsninger, både på vores fælles genbrugsplads og hos den enkelte parcel.

Der skal fremover sorteres i 7 fraktioner på parcellen, og bestyrelsen tester forskellige løsninger på sorteringsudfordringen. Også for at finde ud af tømnings intervaller o. lign.

Der afholdes en fællesdag, når vi har mere information at dele ud af. Og der kommer fokus på hvordan der skal sorteres i de 7 fraktioner i egen forhave/forgård.

Det er ikke en beslutning bestyrelsen har truffet, det er en EU beslutning, som kommunerne skal implementere, og som kommunen så har pålagt grundejerforeningen.

På generalforsamlingen kunne der ses et eksempel på hvordan et stativ kan komme til at se ud.

Det bliver majsposer til bioaffaldet.

Dejligt med overhead – men teksten skal være større, så det kan læses fra andet end første række.

Generalforsamlingen blev hævet kl 2150.

Dirigenten takkede for god ro og orden.

Formand Christian Heick              

Sekretær Lone Mikkelsen                    

Dirigent Finn Stubtoft

referat af generalforsamling mar 2016