Vedtægter for Ældreklubben Godthåbsparken

§ 1 Klubbens navn er Ældreklubben Godthåbsparken

§ 2 Klubben er upolitisk. Klubbens formål er at varetage fælles interesser for de beboere i Godthåbsparken, der er fyldt 60 år.

§ 3 Alle med bopæl i Godthåbsparken, der er fyldt 60 år og deres ægtefælde/samlever, kan optages som medlemmer. Flytter et medlem til anden bopæl i Albertslund kommune, kan medlemsskabet bevares.

§ 4 Medlemskontingent fastsættes hvert år på generalforsamlingen, og opkræves i maj måned.

§ 5 Ordinær generalforsamling afholdes hvert år i april måned.
Generalforsamlingen er foreningens højeste myndighed.
Indkaldelse til generalforsamling udsendes til medlemmerne med mindst 7 dages varsel.

Forslag der ønskes behandlet på generalforsamlingen skal tilsendes klubbens formand inden den 1. april, adressen er: Skyttehusene 64 – altså Grundejerforeningens kontor.

Kun tilstedeværende medlemmer har stemmeret på generalforsamlingen, og afgørelser træffes ved simpelt stemmeflertal.
Dagsordenen skal indeholde:

  • Valg af dirigent.
  • Beretning.
  • Regnskab.
  • Kontingentfastsættelse.
  • Indkomne forslag.
  • Valg af formand og 4 bestyrelsesmedlemmer, 1 suppleant samt 1 revisor og 1 revisorsuppleant.
  • Eventuelt.

§ 6 Valgbar til bestyrelsen er ethvert medlem af klubben og bestyrelsen er på valg hvert år.

§ 7 Ændringer i disse vedtægter foretages på en ordinær generalforsamling. Til vedtagelse kræves ¾ at de tilstedeværende stemmer for.

§ 8 Såfremt forslag om opløsning af foreningen fremgår af dagsordenen til generalforsamlingen, og vedtages på generalforsamlingen med ¾ af de tilstedeværende stemmer, opgøres klubbens formue af kassereren i samarbejde med revisor. Bestyrelsen indkalder herefter til en ekstraordinær generalforsamling jævnfør gældende regler. Bekræfter generalforsamlingen klubbens opløsning med almindelig flertal, skænkes klubbens formue Ældresagen Albertslund afdeling.

Bestyrelsen fastsætter selv sin forretningsorden, og konstituerer sig med næstformand, sekretær og kasserer.

Bestyrelsen varetager klubbens interesser i funktionsperioden.
Der føres beslutningsprotokol.

Kassebeholdningen må ikke være over kr. 1.000,00.
Ældreklubbens øvrige beholdning skal indsættes i banken, og kan kun udbetales på anfordring af formanden eller kassereren.

Der afholder bestyrelsesmøder i maj, oktober, januar og april.

Meddelelser til bestyrelsen kan sendes til Ældreklubben Godthåbsparken, Skyttehusene 64, 2620 Albertslund. (Grundejerforeningens kontor).

Vedtaget den 19. april 2016.

Vedtægter GPs ældreklub