Godthåbsparken 2020

Corona/Covid-19 har betydet flere udsættelser af vores ordinære generalforsamling. Vi skal bruge en måned fra beslutning af dato til at booke lokaler, kopiere og omdele indkaldelser, der jo skal være ude 14 dage inden generalforsamlingen. Men en måned er lang tid i 2020. Vi skal også kunne give alle mulighed for at deltage, og der har de mange forskellige udmeldinger om antal af personer der må forsamles, været en hård modspiller.

Bestyrelsen arbejder i øjeblikket på en plan B, i fald forsamlingsforbud også vil ramme os til næste års generalforsamling. Til næste år skal vi have valg af alle bestyrelsens medlemmer, og 1 ny intern revisor. Da der af forskellige årsager er flere af bestyrelsens medlemmer, som er udtrådt, eller vil udtræde, skal vi også have bestyrelsen suppleret.

Vi er nu nået så langt hen på året, stadig uden mulighed for at kunne samles, at vi har besluttet helt at aflyse årets generalforsamling. Punkter til afstemning, må vi vente til næste år med at behandle. Men bestyrelsens beretning og regnskabet for 2019 skal stadig gives.

Vi vil derfor med dette brev søge at gennemgå bestyrelsens beretning og regnskabet, og herigennem at uddybe nogle af posterne.

Det vil være muligt at stille skriftlige spørgsmål til bestyrelsens beretning og/eller regnskabet. Disse spørgsmål skrives til mailadressen kontor@godthaabsparken.dk. Spørgsmål kan også afleveres skriftligt til kontoret.

Disse spørgsmål skal være stillet senest den 6/12 2020

Efterfølgende vil vi offentliggøre alle spørgsmål og svar.

Hvis der ikke er nogle indvendinger omkring beretning og regnskab, vil det herefter blive betragtet som vedtaget.

Bestyrelsens beretning

Noter til denne.

Det er kun på vores egen lokale genbrugsplads, det er muligt at komme af med bio- og restaffald. Det tager de ikke imod på den kommunale genbrugsplads på Holsbjergvej.

Lade-infrastruktur til opladning af el-biler: indtil der er taget en fælles beslutning om dette, har vi i bestyrelsen ikke givet lov til flere individuelle løsninger, da vi ønsker en fælles løsning, der er i tråd med fremtiden.

Boldbane ved Kærnehuset: da det er kommunen der lejer området af os, synes vi ikke, at vi skal bekoste opsættelse af lydsvage bander før vi overtager lejemålet i 2025.

De øvrige tiltag for 2020: de der er beskrevet i beretningen, er gennemført.

Kassererens beretning

Da det ikke har været muligt at fremlægge regnskabet på normal vis, hvor der har været mulighed for at debattere regnskabet i sin helhed, har vi været nødsaget til at tænke anderledes.

Nedenfor vil jeg gennemgå regnskabet.

Resultatopgørelse / driften for året 2019

Resultatet for 2019 er et mindre underskud på kr. 62.603, som svarer til, at der har været 0,6% flere udgifter end indtægter.

Udgifterne har i regnskabsåret udgjort kr. 7.614.326 mod kr. 8.037.262 året før.

I hovedposter udgør fællesomkostninger kr. 2.091.572 (note 7) som er mindre end året før. Afvigelserne udgør hovedsagelig mindre lønomkostninger og heraf påvirkede omkostninger som følge af de lavere lønomkostninger. Der har i året været øgede omkostninger til vedligeholdelse af bygninger samt omkostninger til grøn beplantning. Driften af maskiner har været mindre som følge af investeringer i nye maskiner. Samlet er fællesomkostninger faldet med ca. kr. 312.000.

Driften af svømmebadet har været mindre end i 2018. Selve driften af svømmebadet er steget, mens udgiften til opvarmning og vand er faldet, samlet et fald i udgifter på ca. kr. 54.000 (note 8).

Driften af renovationen er steget med ca. kr. 236.000 (note 9) hvilket hovedsageligt skyldes, en ændret opgørelse af fordelingen af lønudgifter, som er medtaget under fællesomkostninger.

Diverse driftsomkostninger er faldet med ca. kr. 225.000 (note 10). Dette fald er til trods for, at der har været øgede omkostninger til grundvandspumper og kloakrensninger, som skyldes vores gamle kloaker. Faldet skyldes også, at vi i 2018 havde en større udgift til vores 50 års jubilæum.

Administrationsomkostningerne er faldet med ca. kr. 58.000 (note 11), hvor bl.a. skift af revisor har medført et fald i udgiften med ca. kr.28.000 som følge af, at jeg som kasserer har overtaget en del af de arbejdsopgaver som revisoren tidligere udførte.

Udover udgifterne, har der været afskrivninger på kr. 932.026. Afskrivninger er en fordeling af foreningens investeringer, så udgifterne fordeles over investeringens levetid. Vores afskrivninger er høje og dette skyldes, at der er afskrevet for lidt i tidligere år. Der er i 2019 foretaget investering i en ny traktor til en værdi af kr. 347.800

Balancen

Udviklingen i vores anlægsaktiver fremgår af note 15, der viser, at vi har foretaget investeringer for kr. 348.000 og afskrivninger på kr. 932.000

Vores debitorer er kr. 49.000 og dette er meget flot set i lyset af, at vi for år tilbage havde et udestående på over kr. 300.000. Vi gør også meget ud af, at kontingenter bliver betalt.

Foreningen er sund og vi har fine reserver på ca. kr. 3.391.000 (note 21) så vi har muligheder for at stå imod svære tider.

Vi har også stadig vækst på vores hensættelse til fremtidige større renoveringer. Årets hensættelse udgør kr. 1.001.000 (note 23). Af hensættelsen er der anvendt kr. 539.000, som er anvendt til renoveringen af svømmebadet. Hensættelsen udgør ved udgangen af regnskabsåret kr. 3.936.000

Bestyrelsen

Godthåbsparken 2020