Generalforsamling

GP_tvaerstien

Den ordinære generalforsamling for grundejerforeningen Godthåbsparken finder sted hvert år i marts måned. Dertil kan der komme ekstraordinære generalforsamlinger under særlige omstændigheder.

Følgende er gældende for generalforsamlinger i Godthåbsparken, jævnfør vedtægterne §8-14:

  • Generalforsamlingen er foreningens højeste myndighed
  • Beslutninger tages ved stemmeflertal
  • Ordinær generalforsamling afholdes hvert år i marts måned
  • Enhver generalforsamling skal indkaldes med mindst 14 dages varsel ved skriftlig meddelelse til hver parcel
  • Dagsordenen for generalforsamlingen skal meddeles hvert parcel sammen med indkaldelsen
  • Forslag til behandling på den ordinære generalforsamling skal være sendt til bestyrelsen senest den 15. februar
  • En ekstraordinær generalforsamling kan afholdes så ofte som bestyrelsen finder det nødvendigt, eller efter at mindst 10% af foreningens medlemmer indgiver skriftlig motiveret begæring med angivelse af dagsordenen for den ekstraordinære generalforsamling til bestyrelsen. Når en sådan begæring er indgivet til bestyrelsen, skal generalforsamlingen afholdes indenfor 4 uger af modtagelse
  • Hver parcel har 2 stemmer, uanset hvor mange beboere fra matriklen, som deltager i generalforsamlingen
  • Hver parcel kan medbringe én fuldmagt fra én parcel. Denne fuldmagt skal være generel, dvs. uden angivelse af, hvad mødedeltageren skal stemme. Bestyrelsen henviser til at man benytter sig af nedenstående fuldmagt, som enten skrives i hånden eller kan downloades her til udfyldning.

For yderligere regler angående generalforsamlingen henvises til vedtægterne.


Fuldmagt

Her kan du printe en tom generel fuldmagt, som du udfylder. Så er du sikker på at din fuldmagt er gyldig når du møder op til generalforsamlingen.

Generel-fuldmagt.pdf


Bestyrelsen vil desuden lægge indkaldelse, dagsorden og referat på hjemmesiden, når dette er aktuelt.

Scroll to Top