DEKLARATION

Deklarationen nedenfor beskriver de regler, man som køber og ejer af en ejendom i Godthåbsparken forpligter sig til at følge ved købet. Den beskriver også de regler, som grundejerforeningen skal følge, og at kommunalbestyrelsen er den øverste lovgivende instans i forhold til overholdelse eller ændringer til de tinglyste love og regler for ejendomme i Godthåbsparken.

En kopi af et komplet skøde fra opførslen af type 1 kan findes her Skøde på Godthåbsparken og Skøde fra type 3, 1974 kan findes her Servitut 2 Etape 3, 1974

Alle grundejere skal ved køb af et hus have modtaget de servitutter som der bliver henvist til i deres tinglyning på ejendommen, servitut 2 indeholder skødet på den pågældende ejendom.

 

DEKLARATION.

Undertegnede ejere af ejendommen med matr. nr . (alle matr. i GP), Herstedvester by og sogn, paalægger herved forpligtende for mig og efterfølgende ejere af den del af nævnte ejendom og parceller udstykket derfra, der er beregnet til rækkehusbyggeri, følgende servitutter:

Udstykning.

 1. Naar udstykning af parceller, veje, stier, fællesarealer m.m. har fundet sted efter udstykningsplan af landinspektør G. Malmskov, maa ingen parcel siden udstykkes eller fraskilles areal til tilstødende parceller, ligesom veje, stier, fællesarealer m.v. ej heller maa udstykkes yderligere og stedse skal bestaa som matrikulært selvstændige ejendomme., Bebyggelse.
 2. Den af den nuværende ejer projekterede og af Herstedernes kommunalbestyrelse godkendte bebyggelse maa ikke ved ombygning ‘ændres, saaledes at det udseende, som præger den samlede bebyggelse, ændres. Ejheller maa facadernes farver ændres, medmindre tilladelse er indhentet fra den paatåleberettigede. Paa grundene maa ikke opføres yderliere tilbygninger, skure eller lignende.
 3. Den til parcellerrie ved disses overtagelse etablerede adgang maa ikke senere ændres uden samtykke fra den paataleberettigede.

Brandmur.

 1. Den i skellet mellem rækkehusene . opførte fællesmur er i henhold til byggemyndighedernes krav opført s m brandmur, og det paahviler ejerne af husene stedse at vedligeholde disse mure i deres nuværende stand, hvorfor der ingensinde maa ske gennembrydning af disse. Udgifterne til brandmurenx vedligeholdelse pdahviler ejerne af de tilstødende ejendomme med halvdelen hver, medmindre opstaaede skader udelukkende skyldes den ene part, i hvilket tilfælde vedkommende alene skal afholde udgifterne.

Benyttelse.

 1. Køberen af en ejendom skal benytte denne saaledes at den ikke ved støj, røg, støv, lugt, rystelser, ved sit udseende eller paa anden maade efter Herstedernes kommunalbestyrelses skøn er til gene for de omboende. Specielt maa der ikke være dyrehold paa ejendommen, bortset fra hund, kat og almindelige stuedyr.
 2. Ejendommen maa kun benyttes til helaarsbeboelse for een familie eller forantal parsoner, hvor antallet ikke overstiger een person pr. husrum. Dog er fremleje tilladt. Paa ejendommen maa ikke være butik, udsalg, fabrik, værksted, vognmandsforretning, oplagsplads eller drives nogen erhvervsvirksomhed, bortset fra privatkontorer, tegnestuer, atelierer og lignende erhvervsvirksomheder, som almindeligvis forefindes i beboelseslejligheder, og kun naar det efter Herstedernes kommunalbestyrelses skøn kan ske, uden at ejendommens karakter af beboelsesejendom forandres, eller kvarterets præg af boligkvarter brydes. Skiltning maa kun ske med kommunens godkendelse.

Hegn og have.

 1. Mellem de enkelte parceller og mellem parcellerne og fællesarealerne er ejerne pligtig at vedligeholde de hegn, som de nuværende ejere opretter. Ændring af hegn maa kun finde sted efter tilladelse fra den paataleberettigede, idet dog hække kan suppleres med traadhegn. Den største højde af hegn i parcellernes skel maa ikke overstige 1,8o m. Mod stiarealer eller fællesarealer skal hække holdes i en højde af 1,6o m.
 2. Hegn og have skal holdes i sømmelig stand, saaledes at naboer ikke generes af ukrudtsfrø o.l. eller andre for bebyggelsen skæmmende beplantning. Der maa ikke paa parcellerne findes beplantninger, der efter den paataleberettigedes skøn ved skygge eller uhæmmet vækst kan blive til væsentlig ulempe for naboerne.

Parkering.

 1. Al parkering af personautomobiler, minibusser, camping-, last-, flytte- eller fragtvogne eller andet lignende er forbudt paa eller ud for parcellerne, medmindre det alene sker for at foretage almindelig af- og paalæsning o. lign. Parkering maa alene foregaa paa de projekterede parkeringspladser.

Veje,stier og fællesarealer m.v.

 1. Ejeren skal renholde, snerydde og gruse arealer med fast belægning paa sti ud for parcellens norddige side. Renholdelse, vedligeholdelse, snerydning m.v. af omraadets tilkørselsveje, vej- og stianlæg, fællesarealer m.v. udføres af grundejerforeningen paa medlemmernes vegne. De i bebyggelsen udlagte fællesarealer og fællesanlæg skal vedligeholdes i den af de nuværende ejere anlagte stand og udformning, som kun maa ændres med den paataleberettigedes samtykke. Arealerne skal være alment tilgængelige.

Fotsynings- og afløbsledningers vedligeholdelse m.v.

 1. Alle fælles forsynings- og afløbsledninger, det være sig vand-, kloak- og el-ledninger, herunder vejbelysningsledninger og varmtvandsledninger skal tilhøre grundejerforeningen, medmindre de nævnte anlæg . tilhører eller senere overtages af offentlige myndigheder, N.E.S.A. eller lignende institutioner, og iøvrigt uanset om de er placeret paa eller i veje, stier, fællesarealer eller hos de enkelte parcelejere, i hvilken forbindelse henvises til vedhæfede af landinspektør G.Malmskov udarbejdede plan. De enkelte parcelejere ejer dog alle ledninger og installationer i kælder. Vedligeholdelsen af samtlige foran opregnede ledninger paahviler de, der i henhold til det foran bestemte er, ejere af ledningerne. Større planter eller lignende maa intetsteds anbringes saa nær ved de ovennævnte ledninger, at de gennem deres vækst kan befrygtes at ville skade ledningsanlæggene eller vanskeliggøre og fordyre reparationer af ledningerne. Saafremt saadan beplantning foretages, kan den af grundejerforeningen fordres fjernet. De af grundejerforeningen eller af de fornævnte offentlige myndigheder eller institutioner bemyndigede teknikere og hjælpere skal til enhver tid have adgang for vedligeholdelse og renholdelse af samtlige ledninger, uanset hvem disse tilhører, eller hvor de findes, naar det maatte være paakrævet. Saafremt opgravning eller lignende af ledningerne er nødvendig for kontrol eller reparation, skal forsvarlig efterreparation foretages og bekostes af den, der i henhold til det foran bestemte er ejer, af ledningerne.

Grundejerforening.

 1. Grundejerforeningen skal staa som ejer af omraadets tilkørsensveje, stier, fællesarealer m.v. og er pligtig til at overtage ethvert vejbidrag, som ved udvidelse eller lignende af de allerede eksisterende veje maatte blive paalignet een eller flere parceller inden for foreningens omraade. Ejeren af en parcel skal være medlem af grundejerforeningen omfattende samtlige parceller, og ejeren er pligtig til at betale kontingent til foreningen og herunder deltage i udgifterne til vedligeholdelse, renholdelse, snerydning m.v. af omraadets tilkørselsveje, veje, stier, fællesarealer m.v.; materiel hertil og andre fællesudgifter, herunder udgifter forbundne med vedligeholdelse, renholdelse og drift af alle fælles forsynings- og afløbsledninger, det være sig vand-, kloak- og el-ledninger, herunder tillige foreningens pligtmæssige drift af vej- og stibelysning, varmtvandsledninger, materiel hertil, alt i det omfang udgifterne ikke bæres af offent ige myndigheder, N.E.S.A. eller lignende institutioner, eller udgifter. hertil ikke er paalignet eller paalignes den enkelte parcelejer af det offentlige, N.E.S.A. eller lignende institutioner. Ejeren af en parcel skal betale de med ejendommens ovarmning og varmtvandsforsyning forbundne udgifter, hvorhos bemærkes, at en ejer af en parcel er berettiget til at modtage og forpligtet til at aftage sit forbrug varme og varmt vand fra kommunens fjernvarmecentral.  Til sikkerhed- for samtlige foranstaaende udgifters, betaling vil nærværende deklaration tillige være at tinglyse pantstiftende til fordel for grundejerforeningen for et beløb paa indtil 4.000_,- kr. (hvoraf de 3.200,- kr. tjener til sikkerhed for det af grundejerforeningen til dækning af fjernvarmetilslutning optagne laan) i hver af de under udstykningen hørende parceller. Panteretten respekterer i hver ejendom laan i kreditforening, hypotekforening, reallaanefond med og/eller uden kaution, pantebrev stort 7.000,- kr. til fabrikant A. Damgaard eller ordre, samt sælgerpantebreve udstedt i forbindelse med bygherrens salg af ejendommene.  Foreningens vedtægter og ændringer heri skal godkendes af Herstedernes kommunalbestyrelse. Foreningen skal paa kommunens forlangende være pligtig til som medlemmer at optage ejere af yderligere parceller, som maatte blive udstykket i kvarteret.

Paataleret.

 1. Nærværende deklaration begæres lyst servitutstiftende forud for al pantegæld paa ejendommen forpligtende for ejeren og efterfølgende ejere af ejendommen og parceller udstykket herfra og med paataleret alene for Herstedernes kommunalbestyrelse, iøvrigt henvises til ejendommens blad i tingbogen. Kommunalbestyrelsen kan dog helt eller delvis meddele grundejerforeningen medpaataleret, idet foreningen er pligtig til indenfor det omraade, hvor medpaataleret gives, at paatale krænkelser af servitutterne. Dispensation og lempelser, som ikke ændrer kvarterets præg, kan meddeles af Herstedernes kommunalbestyrelse, og grundejerforeningen eller ejere af andre parceller kan ikke gøre indsigelse herimod.

 

Næstved, den l0. oktober 1967

I/S DANSK EHVERVSBYGGERI

B.T.Nielsen

 

I medfør af landsbyggeloven (lov nr. 246 af lo.ljunii1960), 4, stk. 2, godkendes ovenstaaende byggeservitut.

Herstedernes -.kommunalbestyrelse, 8. nov.1967

C.Høgh

Scroll to Top