Regler for erhverv

Regler for erhverv – uddrag fra lovgivningen

Der er 3 steder hvor love og regler vedr. at drive erhverv i Godhåbsparken står beskrevet:

  • Servitut 2 under Deklaration – Benyttelse, punkt 6 – det er en del af det tinglyste skøde
  • Grundejerforeningens vedtægter
  • Lokalplanen 20.4 Godhåbsparken

Yderlig har vi en skrivelse fra kommunen

I skødet, der hører til ejendommene i Godthåbsparken, står der:

Paa ejendommen maa ikke være butik, udsalg, fabrik, værk- sted, vognmandsforretning, oplagsplads eller drives nogen erhvervsvirksomhed, bortset fra privatkontorer, tegne- stuer, atelierer og lignende erhvervsvirksomheder, som almindeligvis forefindes i beboelseslejligheder, og kun naar det efter Herstedernes kommunalbestyrelses skøn kan ske, uden at ejendommens karakter af beboelsesejendom forandres, eller kvarterets præg af boligkvarter brydes. Skiltning maa kun ske med kommunens godkendelse.

I vedtægterne står der:

Medlemmerne og disses forhold til foreningen.

§3. – Stk. 1. Retmæssige ejere af parceller med Godthåbspark-rækkehuse, jrf. § 25, har pligt til at være medlemmer af grundejerforeningen.

§4. – Stk. 1. Hvert medlem er underkastet foreningens love, således som disse nu er eller senere til enhver tid på lovlig måde måtte blive ændrede. Dog kan der ingensinde ved nogen lovbestemmelse pålægges det enkelte medlem byggepligt eller solidarisk ansvar for andre medlemmers økonomiske forpligtigelser.

§21. – Stk. 1. Ingen vedtægtsbestemmelse må være i strid med tinglyste deklarationer eller nogen  kommunal vedtægt.

I lokalplan 20.4 Godhåbsparken står der:

§ 3 Områdets anvendelse
Område B: boligbebyggelse
3.1 Område B må med nedennævnte undtagelser kun anvendes til boligformål. Bebyggelsen må kun bestå af ensartede rækkehuse i 2 etager.
3.2 På hver ejendom må der kun indrettes én bolig.
3.3 Ejendomme må ikke benyttes til erhverv. Dog kan en ejendom benyttes til liberale erhverv, som almindeligvis
udføres fra en bolig (fx frisør, dagpleje o.lign.), når virksomheden drives af ejendommens beboer, og når det ikke med støj, trafik el.lign. er til gene.

Kommunens definition af  liberale erhverv, som er de eneste tilladte erhverv, er: 

Der skal være tale om et erhverv, som kan udøves fra boligen, uden at boligen eller udenomsarealerne ændrer karakter. Det vil sige, at det skal være en type erhverv, som ikke medfører gener for omgivelserne. Det kan derfor ikke være støjende erhverv, erhverv med udendørs oplag eller erhverv, hvor der kommer en del ekstra trafik som fx vareleverancer. Parkering skal ske på egen grund, og skiltningen skal være diskret.

Det skal også altid være beboeren selv, som udøver erhvervet. Der må ikke være ansatte i virksomheden.

Liberale erhverv er typisk kendetegnet ved, at der ikke produceres eller sælges produkter, men udelukkende ydelser. Der kan derfor være tale om fx kontorerhverv som en revisor, en advokat eller en arkitekt. Et andet eksempel er klinikker til terapi som fx en fodterapeut eller en kiropraktor. Derudover kan det også være fx en frisør eller dagplejer, som allerede nævnt i lokalplanen.

Der har været en del spekulation i forhold til om det er tilladt at have en vognmandsforretning i Godthåbsparken.

Bestyrelsen mener at det står rimelig klart. Paa ejendommen maa ikke være butik, udsalg, fabrik, værk- sted, vognmandsforretning,

Derudover er der mange grundejere, der føler sig chikanerede af vognmandsforetningerne, og det er et af kravene til de erhverv, der må drives i Godthåbsparken, at de ikke er til gene ifølge lokalplanen §3.3 – når det ikke med støj, trafik el.lign. er til gene.

 

Scroll to Top