Ændringer i affaldsordning, hvorfor?

skraldebil

Overgang til kommunens affaldsordning.

 

Der er kommet spørgsmål fra et par grundejere i GP vedr. det i indkaldelsen til generalforsamlingen stillede forslag om en vedtægtsændring, der passer til at GP overgår til den kommunale affaldsordning.

Vi vil i det følgende belyse vores overvejelser omkring affaldsordningen og hvorfor vi nu står overfor denne ændring.

 

Hvad ligger der til grund for at GP overgår til den kommunale ordning?

Den aller største grund til, at vi har brug for at ændre måden, hvorpå vi får hentet vores affald, er at bestyrelsen og dermed grundejerforeningen skal varetage de ansattes tarv.

Det er vores pligt, at vi overholder den gældende arbejdsmiljølovgivning.

Flere af gårdmændene er kommet til skade ved indsamlingen af affaldet, og måden vi gør det på nu, lever ikke op til de gældende krav til arbejdsmiljølovgivningen.

Hvis den nuværende ordning fortsætter, kan vi stå overfor et påbud fra arbejdstilsynet, med krav om at vores ordning skal ophøre.

 

Hvorfor lever den nuværende indsamlingsmetode ikke op til arbejdsmiljølovgivningen?

Affaldsposerne er ofte for tunge og systemet med poser i stativer som vi har, kan derfor ikke længere leve op til de krav der stilles til arbejdsmiljø i arbejdsmiljølovgivningen.

 

Kan man justere metoden, så den kan leve op til de gældende regler? 

Bestyrelsen har i samarbejde med gårdmændene, diskuteret flere forskellige modeller til en justering af den måde gårdmændene henter vores affald på. Der er blevet lavet forsøg med forskellige løsninger for håndteringen af poserne. Men når alt kommer til alt, er der følgende problemer.

  1. Der er ikke nogen måde hvorpå man kan sikre, at poserne ikke kommer til at veje for meget.
  2. Det er ikke muligt at håndtere poserne på en måde, hvor man ikke kommer i yderpositioner, der gør at gårdmændene kommer til skade med skuldre og ryg.

Vi er derfor kommet frem til, at det nuværende system med stativer og poser, grønne containere på hjul, samt vores nuværende materiel til håndtering af affald, ikke kan lade sig gøre længere.

 

Hvorfor den kommunale ordning? Kan gårdmændene ikke bare gøre det på samme måde som kommunen?

Bestyrelsen har igennem det sidste år snakket med agendacenteret og kommunen omkring forskellige løsninger. Alt fra affaldsøer med nedgravede beholdere, til en ordning hvor affaldet, som i dag, bliver hentet ved den enkelte parcel, har været på bordet.

Vi er ved at vælge en ordning, hvor affaldet bliver hentet ved den enkelte parcel som i dag.  

 

Hvis gårdmændene skulle gøre det på samme måde som kommunen.

For at gårdmændene fortsat kan tømme affald, skal grundejerforeningen ændre indsamlingsmetoden til den måde kommunen gør det på.

Det vil medføre at grundejerforeningen skal investerer i 4 nye affaldsspande med hjul til hver parcel, en ny komprimatorcontainer der kan håndtere de nye spande, samt lave andre tiltag for at få den nye ordning til at virke.

De gamle stativer ville, som ved kommunens ordning, skulle udgå.

Den nye måde at samle affaldet ind på tager længere tid, og vi vil derfor skulle ansætte flere folk, såfremt gårdmændene stadig skal have tid til at passe området.

Koster det mere at bruge kommunens ordning?

Vi har tjekket de omkostninger, vi har til drift af maskiner, trailer og mobilkomprimatorer, samt de andre ting der indgår i affaldsindsamlingen. Da maskinerne indgår i andet end affaldsindsamlingen, er det svært at sætte et præcist tal på, men omkostningerne er høje og slitagen fra affaldsindsamlingen er betydelig. Dertil vil der komme en afskrivning på en ny komprimator, samt andre ændringer til maskinparken der skal til. Den nye mobilkomprimator vil også gå i stykker løbende, siger erfaringerne gennem alle årene vi har haft den vi har nu.

Ved nedbrud er vi meget sårbare, da det er forbundet med stor besvær og ekstra arbejdstid, hvis indsamlingen skrider med en uge. Derfor bliver der altid ringet efter en akut reparation, for at indsamlingen kan genoptages så hurtigt som muligt. En akut reparation koster uforholdsmæssigt meget ift. en almindelig reparation af vores maskiner. Selv om der bliver indkaldt akut reparation, skrider indsamlingen stadig, og gårdmændene ender med at bruge hele ugen på at indsamle affald og får derfor ikke udført de andre opgaver de har.

Når der er sygdom, sker det samme som når der er et maskinelt nedbrud. Da man oftest ikke kan få en vikar samme dag, så skrider indsamlingen. Vikaren koster mere end vores egne folk. Vikaren er ikke rutineret og det ender derfor med igen at tage længere tid, og så bliver de andre opgaver ikke udført.

Ved at vi har vores egen ordning, vil de nye plastik affaldsspande med hjul, stadig være den enkelt parcels ejendom, og når de går i stykker, skal man selv købe en ny.

Dertil kommer den tid, det tager at administrere vores egen ordning. Administrations tiden koster også penge.

Når vi lagde ovenstående sammen, kom vi frem til at omkostningen for den kommunale ordning og vores egen ordning, er meget lig hinanden.

Den kommunale ordning som vi kigger ind i vil koste ca. 5670kr årligt alt inkl.

Med venlig hilsen.

Bestyrelsen

Scroll to Top